Tamil Christian Website

Tamil Christian Website

1. துன்மார்க்கர் நீச்சல் அடிக்க முடியாத ஆற்றின் பெயர் என்ன?

தேவனுடைய உக்கிரம் சங் 2:5

2. தேவன் ஓய்வு எடுக்கச் செல்லும் விடுதியின் பெயர் என்ன?

பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோன் சங் 2:6

3. தேவனுடைய ராஜாக்களுக்கு அளிக்கப்படும் முத்திரை என்ன?

அபிஷேகம் சங் 2:6

4. இயேசு கிறிஸ்துவின் [மனுஷகுமாரனாய்] பிறப்பு சான்றிதழ்?

நீர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உம்மை ஜநிப்பிதேன் சங் 2:7

5. தேவன் தன்னுடைய குமாரனுக்கு கொடுக்கும் திருமண பரிசுகள்?

ஜாதிகள், பூமியின் எல்லைகள் சங் 2:8

6. தேவனுடைய கையில் இருக்கும் இருப்புக் கோலின் பெயர் என்ன?

தேவ வல்லமை சங் 2:9

7. தேவன் உடைத்துப் போடும் குயக்கலத்தின் பெயர்?

துன்மார்க்கன் சங் 2:9

8. கர்த்தரை சேவிக்க செல்ல வேண்டிய இடங்கள்?

பயமும், நடுக்கமும் சங் 2:11

9. குமாரன் கோபம் கொள்ளாமல் இருக்க கொடுக்கப்படும் வெகுமதி என்ன?

பரிசுத்த முத்தம் சங் 2:12

10. தேவனுடைய கோபத்தை அணைக்கும் வாயுவின் பெயர் என்ன?

அவரை அண்டிக் கொள்ளுதல் சங் 2:12

11. சிட்சித்தல் தண்டித்தல், ஒழுங்குப்படுத்துதல் [ நீதி 3:11 ]

12. பாக்கியவான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் [ நீதி 3:13 ]

13. ஆதாயம் பலன் [ நீதி 3:14 ]

14. பாழ்க்கடிப்பு அழிவு [ நீதி 3:25 ]

15. இகழுகிறார் கோபம் கொள்கிறார் [ நீதி 3:34 ]

16. துன்மார்க்கனின் பசிதாகம் அக்கிரமம் [ ஓசியா 4:8 ]

17. தேவனாகிய இயேசு வெறுக்கிற மிருகம் அடங்காத இஸ்ரவேல் என்னும் கிடாரி [ ஓசியா 4:16 ]

18. தேவனாகிய இயேசு விரும்புகிற மிருகம் அமைதலுள்ள சாந்தமான ஆட்டிக்குட்டி [ யோவான் 1:36 ]

19. பாவத்திற்கான ஒரே ஒரு மருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து [ 1யோவான் 1:9 ]

20. பாவம் என்கிற கொடிய மனுஷனை தேவன் தொங்க விட்ட மரத்தின் பெயர் சிலுவை மரம் [ பாடுகள் நிறைந்த மரம் ]

21. ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அறிந்து கொள்வதற்கு நாம் செல்லும் பள்ளிக்கூடத்தின் பெயர் நீதிமொழிகள் [ நீதி 1:1,2 ]

22. ஞானத்தையும் போதகத்தையும் அசட்டைபண்ணுகிற மனுஷரின் பெயர் மூடர் [ நீதி 1:7 ]

23. சிரசுக்கு அலங்காரமான அணிகலன்களின் பெயர் தந்தையின் புத்தி, தாயின் போதகம் [ நீதி 1:8,9 ]

24. பாவிகள் தரும் லஞ்சம் என்ன நயங்காட்டுதல் [ நீதி 1:10 ]

25. பாவிகளின் கையிலிருக்கும் பையின் பெயர் குற்றமற்றவர்களை அழித்தல் [ நீதி 1:11 ]

26. தன் கண்களுக்கு முன்பாக வலையை விரிக்கும் பட்சியின் பெயர் பொருளாசையுள்ளவன் [ நீதி 1:16-19 ]

27. தெரு பிரசங்கம் செய்யும் மனிதரின் பெயர் ஞானம் [ நீதி 1:20 ]

28. மதியீனருக்கு பிடிக்காத உணவு ஞானம் [ நீதி 1:22 ]

29. தேவனின் கடிந்து கொள்ளுதலின் மூலம் வரும் நன்மைகள் தேவ ஆவி மற்றும் தேவ வார்த்தைகள் [ நீதி 1:23 ]

30. தேவன் யாரைப் பார்த்து நகைக்கிறார் தேவனுக்குச் செவிக்கொடுக்காதவர்கள் [ நீதி 1:26 ]

31.  அனேகருடைய காதுகள் கேட்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களின் காதுகளில் இருக்கும் கோளாறுகள் என்ன தேவ அறிவை வெறுத்தல், கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம் இல்லை, தேவ ஆலோசனையை விரும்பவில்லை [ நீதி 1:29,30 ]

32. தேவனுடைய வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் நுழைச்சீட்டின் பெயர் என்ன தேவனுக்குச் செவிக் கொடுத்தல் [ நீதி 1:33 ]

33. தேவ அறிவைப் பெறுவதற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய புஸ்தகங்கள் என்ன ஞானம், புத்தி [ தேவ ] [ நீதி 2:1-5 ]

34. ஞானமும் புத்தியும் விளையும் மரத்தின் பெயர் என்ன கர்த்தர் [ நீதி 2:6 ]

35. நீதிமான்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஞானத்தின் பெயர் என்ன மெய்ஞ்ஞானம் [ நீதி 2:7 ]

36. உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கும் வெகுமதி என்ன பாதுகாப்பு [ நீதி 2:7 ]

37. யாருடைய பாதையில் இடிபாடு வருவதில்லை பரிசுத்தவான்கள் [ நீதி 2:8 ]

38. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் நிதானமாய் வாழ்வதற்கு கொடுக்கப்படும் பணத்தின் பெயர் என்ன நல்யோசனை [ நீதி 2:11 ]

39. மரணத்திற்கு செல்லும் பாதையின் பெயர் என்ன பரஸ்திரீ [ நீதி 2:18 ]

40.யாருடைய பூ வாடுவதில்லை செம்மையானவர்கள் [ நீதி 2:21 ]

41.  அனேகருடைய காதுகள் கேட்காமல் இருப்பதற்கு அவர்களின் காதுகளில் இருக்கும் கோளாறுகள் என்ன  

தேவ அறிவை வெறுத்தல், கர்த்தருக்குப் பயப்படும் பயம் இல்லை, தேவ ஆலோசனையை விரும்பவில்லை [நீதி 1:29,30]


42.  தேவனுடைய வீட்டிற்குச் செல்வதற்கு கொடுக்கப்படும் நுழைச்சீட்டின் பெயர் என்ன தேவனுக்குச் செவிக் 

கொடுத்தல் [ நீதி 1:33 ]


43.  தேவ அறிவைப் பெறுவதற்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய புஸ்தகங்கள் என்ன ஞானம், புத்தி [ தேவ ] [ நீதி 2:1-5 ]


44.  ஞானமும் புத்தியும் விளையும் மரத்தின் பெயர் என்ன கர்த்தர் [ நீதி 2:6 ]


45.  நீதிமான்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஞானத்தின் பெயர் என்ன மெய்ஞ்ஞானம் [ நீதி 2:7 ]


46.  உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கும் வெகுமதி என்ன பாதுகாப்பு [ நீதி 2:7 ]


47.  யாருடைய பாதையில் இடிபாடு வருவதில்லை பரிசுத்தவான்கள் [ நீதி 2:8 ]


48.  ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் நிதானமாய் வாழ்வதற்கு கொடுக்கப்படும் பணத்தின் பெயர் என்ன  

ல்யோசனை [ நீதி 2:11 ]


49.  மரணத்திற்கு செல்லும் பாதையின் பெயர் என்ன பரஸ்திரீ [ நீதி 2:18 ]


50.  யாருடைய பூ வாடுவதில்லை செம்மையானவர்கள் [ நீதி 2:21 ]