Tamil Christian Website

Tamil Christian Website

 எல். இந்திரக்குமாரன்

 சகோ. சுவி. அம்பி சாட்சி

 சகோ. பரமேஸ்வர் சாட்சி

 சகோ. ஷரத் பாபு சாட்சி

ஒரு கோடீஸ்வர செல்வந்தர் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட சாட்சி - பகுதி 1

http://www.kalungady.com/apps/videos/videos/show/18176301-a-millionare-accepted-jesus-part-1
 ஒரு கோடீஸ்வர செல்வந்தர் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட சாட்சி - பகுதி 2 http://www.kalungady.com/apps/videos/videos/show/18176308-a-millionare-accepted-jesus-part-2
 ஒரு கோடீஸ்வர செல்வந்தர் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட சாட்சி - பகுதி 3 http://www.kalungady.com/apps/videos/videos/show/18176311-a-millionare-accepted-jesus-part-3

Bro.Indirakumar Testimony

Bro. Mohana Sundaram Testimony

ESTHER BHUVANESHWARI NOW WITNESSING TO LORD JESUS CHRIST