Tamil Christian Website

Tamil Christian Website

 

1.நான் அவர்களுக்கு சிங்கத்தை போல் இருப்பேன்.சிவிங்கியை போல் வழியருகே பதிவிருப்பேன் என்று கர்த்தர் யாருக்கு சொல்கிறார்???

விடை: ஓசியா 13:6,7.

 

2.நாம் எதை செய்யும் போது சோர்ந்து போக கூடாது??

விடை: கலாத்தி: 6:9.

 

3.சாலொமோன் ராஜாவை அபிஷேகம் செய்தவர்கள் யார்?? எந்த இடம்???

விடை: 1இராஜா :1:38,39

 

4.யார் யார்  தாகத்தினால் சோர்ந்து போவார்கள்???

விடை: ஆமோஸ் : 8:13.

 

5.அகோலாள்,அகோலிபாள் என்பதின் பொருள் என்ன??

விடை: எசேக்கியேல் : 23:4.

 

6.அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காய் இருக்கிறான் என்று இயேசு யாரை குறித்து கூறினார்??

விடை: யோவான் : 5: 33,35.

 

7.சாலொமோனுடைய நாட்கள் நீடித்திருக்க தேவன் கொடுத்த கட்டளை என்ன???

விடை: 1 இராஜா: 3:14.

 

8.நான் உயிரோடு இருப்பதை பார்க்கிலும் சாகிறது நலம் என்று கூறியது யார்??

விடை: யோனா: 4:3.

 

9.யாக்கோபு ஓடிப் போனதை எத்தனை நாள் கழித்து லாபானுக்கு அறிவித்தார்கள்??

விடை: ஆதி: 31:22.

 

10.எந்த இடத்தில் கர்த்தர் சாலொமோனுக்கு தரிசனமாகி ஞானத்தை அளித்தார்???

விடை: 1இராஜா: 3:5.

 

11.எழுபது ராஜாக்களை கை கால்களின் பெருவிரல்களை தரித்த ராஜா யார்???

விடை: நியாதி: 1:7.

 

12.எருசலேம் தேவாலயம் கட்ட தேவையான மரத்திற்கு சாலொமோன் என.த ராஜாவிடம் வேண்டுதல் செய்தார்??

விடை: 1இராஜா: 5:2,6.

 

13.இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு எத்தனை வருடத்தில் தேவாலயம் கட்ட தொடங்கப் பட்டது??

விடை: 1இராஜா: 6:1.

 

14.கானானில் எத்தனை ஜாதிகளை அழித்து கர்த்தர் அந்த தேசத்தை இஸ்ரவேலி ற்கு சுதந்திரமாக பங்கிட்டு கொடுத்தார்???

விடை: உபாகமம் 7:1.

 

15.நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளவை எவை??

விடை: நீதி: 18:21.

 

16. என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள் என்று ஒரு ஸ்திரியை இயேசு யாருடைய வீட்டில் இருந்து கூறினார்???

விடை: மத்தேயு: 26: 6,10.

 

17. நான்கு சுவிசேஷங்களில் ஒன்றில் மட்டும் கூறப்பட்டுள்ள அற்புதம் எது?? எந்த சுவிஷேசம்??

விடை: யோவான் 2:1-11.

 

18.சாலொமோன் தன் அரண்மனையை முழுவதையும் கட்டி முடிக்க எத்தனை வருஷம் ஆனது??

விடை: 1 இராஜா: 7:1.

 

19.சாலொமோன் ராஜா தேவாலய வாசல் மண்டபத்தில் நிறுத்திய இரண்டு தூண்களின் பெயர் என்ன???

விடை: 1 இராஜா: 7:21.

 

20.எந்த மிருகம் தும்மினால் ஒளி வீசும்???

விடை: யோபு: 41:1,18.

 

21.பிணம் எங்கேயோ அங்கே கழுகுகள்  வந்து கூடும்...வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வசனங்கள்???

விடை: மத்தே : 24:28 & யோபு :39:30.

 

22.யார் யாரெல்லாம் வெட்கப்பட்டு போவார்கள்??

விடை: சங்கீதம்: 97:7.

 

23. தான் சொன்னதாக கர்த்தர் எதை அந்த நரியிடம் எதை சொல்ல சொன்னார்??

விடை: லூக்கா: 13: 33.

 

24.யாருடைய இரத்தத்தை பிலாத்து பலிகளோடு கலந்திருந்தான்??

விடை: லூக்கா: 13:1.

 

25.சாலொமோன் ராஜா மரங்கள் வெட்ட தீருவின் ராஜாவிடம் பேசிய கூலி என்ன??

விடை: 1இராஜா: 5:11.

 

26.யார் கில்காலிருந்து போகிமமூக்கு வந்த்து??

விடை: நியாதி: 2:1.

 

27. முன்பு ஒருவருக்கொருவர் பகையாய் இருந்த இருவர் நம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நண்பர்கள் ஆனார்கள். அவர்கள் யார் ??

விடை: லூக்கா: 23:12.

 

28. எது தாவீதின் நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது??

விடை: 2சாமுவேல் : 5:7.

 

29. கர்த்தர் யாருடைய சத்தத்தை கேட்டார். பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுள் திரும்பி வந்தது??

விடை: 1இராஜா: 17:22.

 

30. சவுலை கொன்ற அமலேக்கிய இளைஞனுக்கு  தாவீது கொடுத்த தண்டனை என்ன??

விடை: 2 சாமு : 1:15.

 

31.  கர்த்தர் யாரை அடங்காத கிடாரி என்று குறிப்பிடுகுறார் ??

விடை : ஓசியா : 4:16.

 

32. தாறுமாறாய் ஓடுகிற வேகமான பெண்ணொட்டகம் நீ என எந்த தீர்க்கதரிசியை கொண்டு கர்த்தர் கூறுகிறார்??

விடை: எரேமியா: 2:23.

 

33. என் ஆண்டவரே! என் தேவனே ! என்றவன் யார் ??

விடை : யோவான் : 20:28.

 

34. தேசத்தில் உண்டானதை எல்லாம் முற்றிலும் வாரிக்கொள்ளுவேன் என கூறுயது யார் ??

விடை: செப்பனியா : 1:2.

 

35. வேதமும், வசனமும் எங்ருந்து வெளிப்படும்??

விடை: ஏசாயா:2:3,,மீகா 4:2

 

36. உத்தம விதவைகளாகிய விதவைகளை கனம் பண்ணு- எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது ??

விடை: 1தீமோத்: 5:3.

 

37. முந்தின மனுஷன் யார் ?? இரண்டாம் மனுஷன் யார் ??

விடை : 1 கொரிந் : 15:47.

 

38. எரேமியாவின் வார்த்தைகளுக்கு சரியாக தீர்க்கதரிசனம் சொன்ன இந்த தீர்க்கதரிசி பட்டயத்தால் வெட்டி கொல்லப்பட்டார். அவர் யார் ??

விடை : எரேமியா : 26: 20-23.

 

39. நோவா எந்த வயதில் சேம்,காம்,யாப்பேத்தை பெற்றான் ??

விடை : ஆதி : 5:32.

 

40. எவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று பவுல் கூறுகிறார் ??

விடை : கலாத்தியர் : 3:13.

 

41. அதின் பிரகாசம் மிகவும் விலையுயர்ந்த இரத்தின கல்லை போலவும், பளிங்கினொளியுள்ள வச்சிரக்கல்லைப் போலவும் இருந்தது- எது??

விடை: வெளி: 21:10,11.

 

42. நான் திரும்பவும் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கையில் எதை கண்டேன் ??

விடை : சகரியா: 5:1.

 

43. அனாதையாய் இருந்தபோதும்,ஆளும்போதும் சொற்கேட்டு நடந்த்து யார்??

விடை : எஸ்தர் : 2:20.

 

44. யார் விக்கிரகங்களோடு இணைந்திருக்கிறான் ??

விடை: ஓசியா : 4:17.

 

45. சாலொமோனைப் பற்றிய சங்கீதம் என்ற தலைப்புடைய சங்கீதம் எது??

விடை : சங்கீதம் : 72.

 

46. மோசேயின் குமாரர் பெயர்கள் என்ன ??

விடை : 1 நாளாகமம் : 23:15

 

47. இஸ்ரவேலர்கள் தேவனை எப்படி கூப்பிடுவார்கள் ??

விடை : ஓசியா : 8:2.

 

48. தன் ஜனங்களின் நன்மையை நாடி,தன் குலத்தாருக்கெல்லாம் சமாதானமுண்டாகப் பேசினவன் யார்??

விடை: எஸ்தர் : 10:3.

 

49. கர்த்தர் யார்மேல் கடுங்கோபமாயிருந்தார் ??

விடை : சகரியா : 1: 1,2.

 

50. தேவனால் சொப்பனத்தில் எச்சரிக்கப்பட்டு  வேறுவழியாய் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி போனவர்கள் யார் ??

விடை: மத்தேயு : 2:1-12.

 

51. சாஸ்திரிகளின் அதிபதி யார் ??

விடை: தானியேல் : 4:9.

 

52. இயேசு முதலில் எங்கு கண்ணீர் விட்டார் ??

விடை: யோவான் : 11:14-35.

 

53. கர்த்தர் யார் யார் மேல் கிருபையின் ஆவியையும், விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் ஊற்றுவார்??

விடை: சகரியா : 12:10.

 

54. பவுல் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனல்லவே என எங்கு, ஏன் கூறுகிறார் ??

விடை: கலாத்தியர் : 1:10.

 

55. முதன்முதலில் தேவனால் சோதிக்கப்பட்ட மனிதர் யார் ??

விடை : ஆதியாகமம் : 22:1.

 

56. இதோ கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமுமான நாள் வருகிறதற்கு முன்னே யாரை உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன் என்று தேவன் கூறினார் ??

விடை : மல்கியா : 4:5.

 

57. இஸ்ரவேலை கலங்கப்பண்ணுகிறவன் நீயல்லவா - யார் யாரை பார்த்து கூறியது ??

விடை : 1இராஜா : 18:17.

 

58. நோவா என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன ??

விடை : ஆதியாகமம் : 5:29.

 

59. வேதவாக்கியம் என்ன சொல்கிறது ??

விடை : யோவான் : 7:38.

 

60. கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகனபலியிட நான் இலவசமாய் வாங்க மாட்டேன் என கூறியது யார் ??

விடை :2 சாமுவேல்: 24:24.

 

61. கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு எவையெல்லாம் அற்றுப்போயின ??

விடை : யோவேல் : 1:9.

 

62. இதோ நான்தான் பாவஞ்செய்தேன் என்று யார் யாரை கண்ட போது கூறியது ??

விடை : 2 சாமுவேல்: 24:17

 

63. சாமுவேல் மிஸ்பாவுக்கும் சேணுக்கும் நடுவே ஒரு கல்லை நிறுத்தி என்ன பெயரிட்டான்??

விடை : 1 சாமுவேல் : 7:12.

 

64. ஏசாவின் மறுபெயர் என்ன ??

விடை : ஆதியாகமம் : 36:8.

 

65. பென்யமீனிற்கு அவன் தாய் என்ன பேரிட்டாள் ??

விடை : ஆதியாகமம் : 35:18

 

66. கர்த்தர் மோசேயிடம் எந்த மலையில் ஏறி நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குக் கொடுத்த தேசத்தை பார் என்றார் ??

விடை : எண்ணாகமம்: 27:12.

 

67. எப்பொழுது பாவம் நம்மை மேற்கொள்ளமாட்டாது??

விடை : ரோமர் : 6:14.

 

68: தேவனுடைய பெட்டியை தாகோனின் கோவிலிலே வைத்தபோது என்ன நடந்தது ??

விடை : 1 சாமுவேல் : 5:3.

 

69. ஈசாக்கு எந்த வயதில் மரித்தான் ??

விடை : ஆதியாகமம் : 35:28

 

70. நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊரெல்லாரும் அறிவார்கள் என யார் யாரிடம் கூறியது ?

விடை : ரூத் 3: 11.

 

71. நீ இங்கே வந்து இந்த அப்பத்திலே புசித்து, காடியிலே உன் துணிக்கையைத் தோய்த்துக்கொள் என யார் யாரிடம் கூறியது ??

விடை : ரூத் : 2:14.

 

72.தாவீதின் இராணுவத் தலைவன் யார் ??

விடை : 2 சாமுவேல் : 8:16.

 

73. தாவீது எப்பிரோனிலும்,எருசலேமிலும் அரசாண்ட வருடங்கள் என்ன??

விடை : 1இராஜா: 2:11.

 

74. கர்த்தர் மோசேயிடம், ஆரோனிடமும் அவன் குமாரரோடும் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது எப்படி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்??

விடை : எண்ணாகமம் : 7 : 24-26.

 

75. பவுல் எந்த தீவில் இருக்கும்போது விரியன் பாம்பு அவர் கையை கவ்வியது ??

விடை : அப்போஸ் : 28:1.

 

76. தீமோத்தேயுவின் தாய் மற்றும் பாட்டியின் பெயர் என்ன ??

விடை : 2 தீமோத் : 1: 5.

 

77. யோசுவாவின் மறுபெயர் என்ன ??

விடை : எண்ணாகமம்:13:16

 

78. எந்த மாதத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டார்கள் ??

விடை : யாத்திராகமம்: 13:4

 

79. ஏலிமில் இருந்த நீரூற்றுகள் மற்றும் பேரீச்சமரங்களின் எண்ணிக்கை என்ன ??

விடை : யாத்திராகமம்: 15:27.

 

80. வேதத்தில் உள்ள மிகவும் நீளமான பெயர் என்ன ??

விடை : ஏசாயா : 8:1.

 

81. இரண்டு பொதியின் நடுவே படுத்துக்கொண்டிருக்கிற பலத்த கழுதை எது ??

விடை : ஆதியாகமம்: 49:14

 

82. ஸ்திரீகளிடத்திலே பிறந்தவர்களில் பெரியவன் யார் என்று இயேசு கூறுகிறார் ??

விடை : மத்தேயு : 11:11.

 

83. நான் கிறிஸ்தவானகிறதற்குக் கொஞ்சங்குறைய நீ என்னை சம்மதிக்கப் பண்ணுகிறாய் என பவுலிடம் கூறியது யார் ??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 26:28.

 

84. யாக்கோபு மரித்த பின்பு அவருக்காக எத்தனை நாட்கள் துக்கம் கொண்டாடினார்கள் ??

விடை: ஆதியாகமம்:50:3,10.

 

85. பவுல் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மரித்து பின்பு அவரால் உயிரோடு எழுப்பிய வாலிபனின் பெயர் என்ன??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 20:9.

 

86. நேபுகாத்நேச்சாரின் மகன் பெயர் என்ன??

விடை: தானியேல் : 5:2.

 

87.இக்கபோத் என்பதின் அர்த்தம் என்ன ??

விடை : 1சாமுவேல் :4:21.

 

88. ஸ்தோத்திர சங்கீதம் எது ??

விடை : சங்கீதம் : 100.

 

89. யூத தாய்க்கும்,கிரேக்க தகப்பனுக்கும் பிறந்த மகன் யார் ??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 16:1.

 

90. ஒடுக்கினவன் ஒழிந்து போனானே ! பொன்னகரி ஒழிந்துபோயிற்றே ! -யாருக்கு கூறிய வார்த்தை இது ??

விடை: ஏசாயா : 14:4.

 

91. வேதாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள Miss world & Mr.world போட்டி எது ??!!!!

விடை : எஸ்தர் : 2:12@ & தானியேல் : 1: 3-5.

 

92. யாரை ஜனங்கள் சபிப்பார்கள் ??

விடை : நீதிமொழிகள்: 11:26.

 

93. வானபரியந்தம உயர்த்தப்பட்ட நகரம் எது ??

விடை : மத்தேயு: 11:23.

 

94. பரிகரிக்கப்படுங்  கடைசிச் சத்துரு எது ??

விடை : 1கொரிந்தியர்: 15:26.

 

95. பவுலுடன் கப்பலில் இருந்தவர்கள் எத்தனை பேர் ??

விடை : அப்போஸ்தலர் : 27:37.

 

96. இரத்தப்பிரியரான வீட்டார் என்று யாருடைய வீட்டாரை கர்த்தர் குறிப்பிடுகுறார் ??

விடை : 2சாமுவேல்: 21:1.

 

97. நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கு முன்னே உன்னை அறிந்தேன்: நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுமுன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி, உன்னை ஜாதிகளுக்குத் தீர்க்கதரியாக கட்டளையிட்டேன் என்று யாரிடம் கர்த்தர் கூறினார் ??

விடை : எரேமியா : 1:5.

 

98. பிலாத்துவின் விசாரணையின் போது இயேசுவின் பதில் என்ன ??

விடை : யோவான் ; 18: 36.

 

99. வாலிபரின் அலங்காரம் எது ??

விடை : நீதிமொழிகள் : 20:29.

 

100. பிலாத்து அமர்ந்த நடுவர் இருக்கை எங்கே அமைந்திருந்தது ??

விடை : யோவான் : 19: 13.

 

101. காய்பாவின் ஆட்கள் ஏன் பிலாத்துவின் அரமனைக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை ??

விடை : யோவான் : 18: 28.

 

102. கடலிலே ஒரு இராப்பகல் முழுவதும் போக்கியவர் யார் ??

விடை : 2 கொரிந்தியர் : 11: 25.

 

103. அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது: அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன் என்று யார் கூறினார் ??

விடை: யோபு : 29:3.

 

104. பவுலைப் பிடிக்கவேண்டுமென தமஸ்கருடைய பட்டணத்தை காவல்வைத்து காத்தது யார் ??

விடை : 2 கொரிந்தியர் : 11:32.

 

105. பவுல் எருசலேமில் எந்த மொழி பேசினார் ??

விடை : அப்போஸ்தலர் : 21:40.

 

106. மெலித்தா தீவின் தலைவர் யார் ??

விடை : அப்போஸ்தலர் : 27:1.

 

107. ஸ்திரீயே, உன் விசுவாசம் பெரிது: நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆகக் கடவது என இயேசு யாரிடம் கூறினார் ??

விடை : மத்தேயு : 15:28.

 

108.அவர்கள் கண்ணால் காணாமலும் , உள்ளத்தால் உணராமலும், மனம்மாறி குணமாகாமலும் இருக்கும்படி அவர்களுடைய கண்களை மூடச்செய்தார்.இப்பகுதி எங்கே உள்ளது ??

விடை : ஏசாயா : 6 : 9,10.

 

109. காலில் வியாதிப்பட்டு மரித்த ராஜா யார் ??

விடை : 2 நாளாகமம்: 16:12.

 

110. தாவீது ரஜா எந்த ராஜா வின் முன்பு பித்தங்கொண்டவன்போல காண்பித்தார்??

விடை : 1  சாமுவேல் : 21:12,13.

 

111. சீமோன் பேதுரு யாருடைய காதை வெட்டினார் ??

விடை : யோவான் : 18: 10.

 

112. பேதுரு யாரிடம் இயேசுவைத் தெரியாது என மறுதலித்தார் ??

விடை : மத்தேயு : 26:69,70.

 

113. தாவீது ராஜா யாருடைய ஆலோசனையை பயித்தியமாக்கி விடுவீராக என்று தேவனிடம் விண்ணப்பம் பண்ணினார்??

விடை : 2 சாமுவேல்: 15:31

 

114. ஸ்தீரிகளின் சிநேகத்தை பார்க்கிலும் உன் சிநேகம் அதிகமாயிருந்த்து -இது யார் யாரைபற்றி கூறியது??

விடை : 2சாமுவேல்: 1:26.

 

115. தன் மனைவிடம் நாம் தேவனை கண்டோம்,சாகவே சாவோம் என்றது யார் ??

விடை : நியாதிபதிகள்: 13:21,22

 

116. என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள் என்று இயேசு யாரை குறித்து சொன்னார் ??

விடை : மத்தேயு: 26: 6-10.

 

117. தன் இரத்த்திலே உட்கார்ந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தவர் யார் ??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 8:27-28.

 

118. இயேசு கிறிஸ்துவின் தகப்பன் யோசேப்பின் தகப்பன் யார் ??

விடை : மத்தேயு : 1:16.

 

119. வாலிபரின் அலங்காரம் எது ??

விடை : நீதிமொழிகள்: 20.29.

 

120. மகா சபையிலே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்று சொன்னது யார்??

விடை: தாவீது.Ref:சங்கீதம்: 22:25,& சங்கீதம் : 35: 18.

 

121. நீ சாகாதபடிக்கு கர்த்தர் உன் பாவம் நீங்க செய்தார் என்று யார், யாரிடம் சொல்லியது ??

விடை : 2சாமுவேல்: 12:13.

 

122. எந்த ஜனங்கள் உபத்திரப்படவும்,கொடுமையான அடிமைவேலை செய்யவும் சிறைப்பட்டு போனார்கள்??

விடை : புலம்பல்: 1:3.

 

123. சாலொமோன் எருசலேமில் கட்டின ஆலயத்திலே ஆசாரிய பணிவிடையை செய்தவன் யார்??

விடை : 1நாளாகமம்: 6:10.

 

124. பர்வதங்கள் தோன்றுமுன்னும்,நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கு முன்னும், நீரே அநாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர் என யார்  சொன்னது??

விடை : மோசே.Ref: சங்கீதம் : 90: 2.

 

125. நீ காண்கிறதை புசி; இந்த சுருளை நீ புசித்து, இஸ்ரவேல் சந்ததியாரிடத்தில் போய் அவர்களோடே பேசு என்று யார், யாரிடம கூறியது??

விடை : எசேக்கியேல்: 3:1.

 

126. இதோ,சமாதானத்துக்குப் பதிலாக மகா கசப்பு வந்திருந்தது, தேவரீரோ என் ஆத்துமாவை நேசித்து அழிவின் குழிக்கு விலக்கினீர்; என் பாவங்களையெல்லாம் உமது முதுகுக்குப் பின்னாக எறிந்து வீட்டில் என்று ஜெபித்தது யார்??

விடை : எசேக்கியேல்: 38:17

 

127. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்கதரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குத் தமது இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார்-இது வேதத்தில் எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது??

விடை : ஆமோஸ் : 3: 7.

 

128. எந்த கன்னிகை விழுந்தாள்,அவள் இனி ஒருபோதும் எழுந்திருக்கமாட்டாள்??

விடை: ஆமோஸ்: 5:2.

 

129. பவுல் யாருடைய பாதத்தருகே வளர்ந்ததாக குறிப்பிடுகுறார்??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 22:3.

 

130. மீதியானியரை எதிர்த்த நியாயாதிபதி யார்??

விடை : நியாயாதி: 6:13,14.

 

131. நான் மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்தச் சிலாக்கியத்தைச் சம்பாதித்தேன் என்று யார்,யாரிடம் சொல்லியது??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 22:28.

 

132. பிழைக்கவே பிழைப்பான் என கர்த்தர் யாரை குறித்து சொல்கிறார்??

விடை : எசேக்கியேல்: 18:17.

 

133. இவைகளையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்தேடுகிறார்கள் என்று கூறியது யார்??

விடை : மத்தேயு: 6:31,32.

 

134. அப்போஸ்தலரில் முதல் இரத்த சாட்சி யார்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 12:2.

 

135. பவுல் பிரசங்கிக்கிற இயேசுவின்பேரில் உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறோம் என்று சொல்லி,பிசாசுகளை துரத்த துணிந்த மந்திரவாதிகளின் தகப்பன் பெயர் என்ன??

விடை : அப்போஸ்தலர்: 19: 13,14.

 

136. எஸ்றாவின் காலத்தில் பாபிலோனை அரசாண்ட அரசரின் பெயர் என்ன??

விடை: எஸ்றா: 8:1.

 

137. எந்த அரசரின் காலத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எருசலேமில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பழுது பார்க்கும்படி திரும்பி வந்தார்கள்??

விடை : எஸ்றா: 1: 4,5.

 

138. தாவீதின் காலத்தில் சங்கீத தலைவனாயிருந்தவன் யார்??

விடை: 1நாளாகமம்: 15: 22.

 

139.என் தாகத்திற்கு கொஞ்சந் தண்ணீர் கொண்டுவருகிறவன் யார் என்று தாவீது சொன்னபோது, பெத்லகேமின் ஒலிமுகவாசலில் இருக்கிற கிணற்றிலே துணிந்து போய் தண்ணீர் மொண்டு கொண்டு வந்தவர்கள் யார்??

விடை : 2சாமுவேல்: 23: 8-16.

 

140. சாலொமோன் ராஜாவிற்கு கர்த்தர் எழுப்பின விரோதியின் பெயர் என்ன??

விடை: 1இராஜா: 11: 14.

 

141. சாலொமோன் இஸ்ரவேலை அரசாண்ட வருஷங்கள் எத்தனை??

விடை : 1இராஜா: 11: 42.

 

142. எதை அல்லது யாரை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன்??

விடை : நீதிமொழிகள்: 11:30.

 

143. என்னை மரணத்தூளிலே போடுகிறீர் என்று சொன்னவர் யார்??

விடை : தாவீது. (சங்கீதம்,: 22:15).

 

144. எதற்கு நாம் நம்பிக்கையோடு காத்திருப்பது நல்லது??

விடை : புலம்பல்: 3:26.

 

145. நேபுகாத்நேச்சாரின் 18ம் வருஷத்தில் எந்த ராஜா யூதாவிலே அரசாண்டான்??

விடை : 2இராஜா: 1-8.

 

146. எந்த யூத ராஜா தன் பொக்கிஷசாலையில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பாபிலோன் ராஜாவின் மனுஷருக்கு காண்பித்தான்??

விடை : 2இராஜா: 20:13, ஏசாயா: 39:2.

 

147. என் பெலன் கற்களின் பெலனோ? என் மாம்சம் வெண்கலமோ?-என்றது யார்??

விடை : யோபு: 6:12.

 

148. தாவீது வாசம் பண்ணின எந்த நகருக்கு ஐயோ! என்று தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார்??

விடை: ஏசாயா: 29:1.

 

149. ஞானத்தின் வலதுகையிலும், இடது கையிலும் என்ன இருக்கிறது??

விடை:நீதிமொழிகள்: 3: 16.

 

150. அவர் வேறே எந்த ஜாதிக்கும் இப்படிச் செய்ததில்லை; அவருடைய நியாயங்களை அறியாமற் போகிறார்கள்-இந்த வசனம் எங்கு உள்ளது??

விடை : சங்கீதம்: 147:20.

 

151. தானியம் ஏற்ற காலத்திலே அம்பாரத்தில் சேருகிறது போல, முதிர்வயதிலே கல்லறையில் சேருவீர்-என்றது யார்??

விடை : யோபு: 5: 26.

 

152. போருளைத் தேடி வைத்திருந்தாலும், தேவன் அவன் ஆத்துமாவை எடுத்துக் கொள்ளும்போது, அவன் நம்பிக்கை என்ன?-யாரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது??

விடை : யோபு: 27: 8.

 

153. நேசர் தமது கையை எதன் வழியாய் நீட்டினார்??

விடை : உன்னதப்பாட்டு: 5:4

 

154. இன்றையதினம் இஸ்ரவேலில் பிரபுவும் பெரிய மனுஷனுமாகிய ஒருவன் விழுந்தான் என தாவீது யாரை குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: 2சாமுவேல்: 37,38.

 

155. சாகும்வரை வீட்டிலே தனித்து இருந்த ராஜா யார்??

விடை: 2நாளாகமம்: 26:21.

 

156. மோசேயின் தாயின் பெயர் என்ன??

விடை : எண்ணாகமம்: 26:59.

 

157. கோலியாத்தின் சகோதரன் பெயர் என்ன??

விடை : 1நாளாகமம்: 20:5.

 

158.யார்,யார்  என் முகத்துக்கு முன்பாக நின்றாலும்,என் மனம் இந்த ஜனங்கள் பட்சமாய்ச் சேராது;என்று கர்த்தர் கூறுகிறார்??

விடை : எரேமியா: 15:1.

 

159. யாருக்கு ஐந்து குமாரத்திகள் மாத்திரம் இருந்தார்கள்,குமாரர்கள் இல்லை??

விடை : எண்ணாகமம்: 27:1.

 

160. நான் புறப்படக்கூடாதபடி என்னைச் சூழ வேலியடைத்தார்-இந்த வசனம் எங்குள்ளது??

விடை : புலம்பல்: 3: 7.

 

161. எந்த தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவில் நிறுத்தினார்??

விடை : எசேக்கியேல்: 37: 1.

 

162. அவன் கறிஸ்துவினுடைய ஆத்துமா பாதாளத்திலே விடபடுவதில்லையென்றும்,அவருடைய மாம்சம் அழிவைக் காண்பதில்லையென்றும், அவர் உயிர்த்தெழுதலைக் குறித்து முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசி யார்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 2: 29,30.

 

163. யாரை தாவீது சபித்தார்??

விடை : 2 சாமுவேல்: 3:29.

 

164. யார் மறுபடியும் கீழே வேர்பற்றி மேலே கனி கொடுப்பார்கள்??

விடை: ஏசாயா: 37:31.

 

165. பெலவான் ஒருவனை துரத்துகிறவண்ணமாக கர்த்தர் உன்னை துரத்திவிடுவார்-யாரை குறித்து சொல்லப்பட்டுள்ளது??

விடை: ஏசாயா: 22: 15-17.

 

166. அவன் சிந்தின குற்றமற்ற இரத்தத்திற்காகவும், எருசலேமைக் குற்றமற்ற இரத்தித்தினால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர் எந்த ராஜாவை மன்னிக்க சித்தமில்லாதிருந்தார்??

விடை : 2 இராஜா: 24: 3,4.

 

167. எந்த பர்வதத்தில்,யாரால், கர்த்தருக்கு இரும்பாயுதம் படாத முழு கற்களால் , ஒரு பலிபீடம்  கட்டப்பட்டது??

விடை: யோசுவா: 8:30.

 

168. பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார்,யூதேயாவில் மீதியாக வைத்த ஜனத்தின்மேல் யாரை அதிகாரியாக வைத்தான்??

விடை: 2 இராஜா: 25: 22.

 

169. நீரோ மாறாதவராயிருக்கிறீர்; உமது ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை-இந்த வசனம் பழைய,புதிய ஏற்பாடுகளில் எங்குள்ளது??

விடை: சங்கீதம்: 102: 27 & எபிரெயர்: 1:12.

 

170. உமது கரத்திலலே வாங்கி உமக்கு கொடுத்தோம் என்று சொன்னது யார்??

விடை: தாவீது. (1நாளாகமம்: 29:14) .

 

171. தைலக்காரனுடைய பரிமளத்தைலத்தை நாறி கெட்டுப்போக பண்ணுவது எது??

விடை: பிரசங்கி: 10:1.

 

172. தேவனுடைய கோபத்தின் கோல் யார்??

விடை : ஏசாயா: 10:5.

 

173. நீ தேவனுடைய தூதனைப் போல என் பார்வைக்கு பிரியமானவன் என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை : 1சாமுவேல்: 29: 9.

 

174. தேவரீர் உம்முடைய சத்துருக்களினிமித்தம் குழந்தைகள் பாலகர் வாயினால் எதை உண்டுபண்ணினீர் என்று தாவீது கூறுகிறார்??

விடை: சங்கீதம்: 8:2.

 

175. அதிபதியின் கோபம் உன்மேல் எழும்பினால் என்ன செய்யகூடாது என பிரசங்கி சொல்கிறார்??

விடை: பிரசங்கி: 10: 4.

 

176.ஒரு குருவி கூட்டை கண்டுபிடிக்கிறது போல என் கை  ஜனங்களின் எதை கண்டுபிடித்தது??

விடை: ஏசாயா: 10:14.

 

177. யார் பட்டினியாய் இருப்பான்??

விடை: நீதிமொழிகள்:19: 15.

 

178. உனக்கு விரோதமாய் நியாயத்தில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய்-இந்த வசனம் எங்குள்ளது??

விடை: ஏசாயா: 54: 17.

 

179. நீ ஒரு செங்கலை எடுத்து,அதின்மேல் எருசலேம் நகரத்தை வரை என்று கர்தர் எந்த தீர்க்கதரிசியிடம் கூறினார்?

விடை: எசேக்கியேல்: 4:1.

 

180. நீ பயப்படாமல் பேசு,மவுனமாயிராதே என்று புதிய ஏற்பாட்டில் கர்த்தர் யாரிடம் கூறினார்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 18:9.

 

181. என் பிராமாணத்தை ஜனங்களின் எதாக ஸ்தாபிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்??

விடை: ஏசாயா: 51:4.

 

182. விக்கிரகங்களால் நிறைந்த பட்டணம் எது??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 17:16.

 

183. மேகங்கள் கர்த்தருக்கு எப்படி இருக்கிறது??

விடை: நாகூம்: 1: 3.

 

184. மலைநாட்டிலே யூதாவிலுள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு தீவிரமாய் போன ஸ்திரீ யார்??

விடை: லூக்கா: 1: 39.

 

185. எலிமா என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 13:8.

 

186. நாபாலின் பெயருக்கு ஏற்றாற்போல அவனுக்கு என்ன இருந்த்து??

விடை: 1சாமுவேல்: 25:25.

 

187. கர்த்தர் வாதித்து,ஏறக்குறைய பத்து நாளுக்குப் பின் செத்தவன் யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 25: 38.

 

188. ஆச்சரியமான ஒளி-இது எந்த வேதப்பகுதியில் உள்ளது??

1பேதுரு: 2:9.

 

189. நான் என் ஆண்டவனுடைய ஊழியக்காரரின் கால்களை கழுவத்தக்க பணிவிடைக்காரியாகிய அவருடைய அடியாள் என்று யார் ,யாரிடம் கூறியது??

விடை: 1சாமுவேல்: 25:40-42.

 

190. உன்னை இன்றையதினம் என்னை சந்திக்க அனுப்பின இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று யார், யாரிடம் கூறியது??

விடை: 1சாமுவேல்: 25:32.

 

191. நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் சொன்னது யார்??

விடை: 1கொரிந்தியர்: 13: 12.

 

192. பாவியான ஒருவன் எதை கெடுப்பான்??

விடை:பிரசங்கி: 9:18.

 

193. ஒரு மனிதன் மிகவும்  வெறித்திமிருந்த்தால்,பொழுது விடியுமட்டும் சிறிய காரியமானாலும், பெரிய காரியமானாலும், ஒன்றையும் அவன் மனைவி அவனுக்கு அறிவிக்கவில்லை-இவர்களின் பெயர் என்ன??

விடை: 1சாமுவேல்: 25:36.

 

194. புதிய ஏற்பாட்டில் மொத்தம் எத்தனை புத்தகங்கள் & மொத்த அதிகாரங்கள் உள்ளன??

விடை: மொத்த புத்தகங்கள்: 27 &  மொத்த அதிகாரங்கள்: 260.

 

195. இயேசு மலை பிரசங்கத்தில் "நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்" என்று எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கிறார்??

விடை: 6 முறை(மத்தேயு: 5: 22-44)

 

196. இயேசு உபவாசமாயிருந்தபின்பு,அவரிடத்தில் வந்த்து யார்??

விடை:சோதனைக்காரன் ( மத்தேயு: 4: 3).

 

197. எதை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்கள் பரம பிதா அதை உங்களுக்கும் மன்னிப்பார்??

விடை: மத்தேயு: 6: 14.

 

198. இம்மானுவேல் என்பதின் அர்த்தம் என்ன??

விடை: மத்தேயு: 1:23.

 

199. நம்முடைய சரீரத்தின் வெளிச்சம் எது??

விடை: மத்தேயு: 6:22.

 

200. யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்டதை இயேசு கேள்விபட்டு,எந்த இடத்தை விட்டு, எந்த நாடுகளின் எல்லைகளிலிருக்கும் கடற்கரைக்கு அருகான இடத்தில் வந்து வாசம் பண்ணினார்??

விடை: மத்தேயு: 4:12,13.

 

201. இயேசு கற்பித்தபடியே அவர்களுக்கு உத்தரவு சொன்னார்கள், அப்பொழுது அவர்களை போகவிட்டார்கள்- இயேசு என்ன கற்பித்தார்??

விடை: மாற்கு: 11:2-6.

 

202. அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்-எப்பொழுது??

விடை: மத்தேயு: 6: 33.

 

203. நீ விருந்து பண்ணும்போது ஏழைகளையும் ஊனரையும் சப்பாணிகளையும் குருடரையும் அழைப்பாயாக-இயேசு யாரிடம் இதை சொன்னார்??

விடை: லூக்கா: 14: 1-13.

 

204. இயேசு என்ற பெயரின் அர்த்தம் என்ன??

விடை : மத்தேயு: 1: 21.

 

205. ஸ்திரீகளிடத்திலே பிறந்தவர்களில் யாரை பார்க்கிலும் பெரியவன் ஒருவனும் எழும்பினதில்லை??

விடை: மத்தேயு: 11:11.

 

206. யோவான்  யோர்தானின் அக்கரையில் எந்த இடத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்??

விடை: யோவான்: 1: 28.

 

207. பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் யார்??

விடை: யோவான்: 1: 33.

 

208. எந்த நாட்டு கிராமத்தில் உள்ள பத்து குஷ்டரோகிகளை இயேசு குணமாக்கினார்??

விடை: லூக்கா: 17: 11,12.

 

209. கர்த்தர் எதை தொட்டபோது அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள்??

விடை: லூக்கா: 7: 13,14.

 

210. எந்த வார்த்தையை இயேசு தாராளமாக சொன்னார்??

விடை: மாற்கு: 8: 31,32.

 

211. இயேசு யாரிடத்தலே ஓய்வு நாளிலே சொஸ்தமாக்குகிறது நியாயமா என கேட்டார்?? விடை : லூக்கா: 14: 3.

 

212. பேதுரு குணமாக்கின திமிர்வாதக்காரனின் பெயர் என்ன??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 9: 34.

 

213. இஸ்ரவேலுக்கு தன்னை காண்பிக்கும் நாள் வரைக்கும் வனாந்திரங்களிலே இருந்தவன் யார்??

விடை: லூக்கா: 1: 63-80.

 

214. உம்முடைய இரட்சண்யத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றது யார்??

விடை: லூக்கா: 2: 25-32.

 

215. இது மனுஷ சத்தமல்ல, இது தேவ சத்தம் என்று யாரை குறித்து  ஜனங்கள்  ஆர்ப்பரித்தனர்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 12:21,22.

 

216. யார் மேல் வானத்திலிருந்து ஒரு ஒளி பிரகாசித்தபோது, தடுமாறி கைலாகு கொடுத்து கூட்டிகொண்டு போனார்கள்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 9: 8

 

217. புழுபுழுத்து இறந்தவன் யார்??

விடை: அப்போஸ்தலர்: 12: 21-23.

 

218. எது பெருகும்படி நியாயபிரமாணம் வந்த்து??எது பெருகின இடத்தில் கிருபை அதிகமாய் பெருகிற்று??

விடை: ரோமர்:5: 20.

 

219. நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறபடியால் எது உங்களை மேற்கொள்ளமாட்டாது??

விடை: ரோமர்: 6: 14.

 

220. தீமோத்தேயுவின் தாயின் பெயர் என்ன??

விடை: 2தீமோத்தேயு: 1: 5.

 

221.  எவ்விதமாக நாம் நீதிமான்களாக்கப் பட்டிருக்கிறோம்??

விடை: ரோமர்: 5:1

 

222. சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிற கனி எது??

விடை: யாக்கோபு: 3: 18.

 

223. ஸ்திரீயே, உன் விசுவாசம் பெரிது; நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவது என இயேசு யாரிடம் சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 15:22-28.

 

224. எது மகாராஜாவின் நகரம்??

விடை: மத்தேயு: 5: 35.

 

225. யார் தேவனுக்கு உகந்தவன் என்று பேதுரு சொல்கிறார்??

விடை:அப்போஸ்தலர்: 10: 34,35.

 

226. எவ்வகையான  பிசாசு ஜெபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமேயன்றி மற்றெவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டு போகாது என்று இயேசு கூறினார்??

விடை : மாற்கு: 9: 25-29.

 

1. எதில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார்??

விடை: மத்தேயு: 5:3.

 

2. இயேசு கிறிஸ்து பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு யாரால் வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார்??

விடை: மத்தேயு: 4:1.

 

3. உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும், உங்கள் காதுகள் கேட்கிறதினாலும், அவைகள் பாக்கியமுள்ளவைகள்- இந்த வசனம் எங்குள்ளது??

விடை: மத்தேயு: 13: 16.

 

4. வருகிறவர் நீர்தானா ? அல்லது வேறொருவர் வரக் காத்திருக்க வேண்டுமா ? என இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கேட்டவர்கள் யார்??

விடை: லூக்கா: 7: 18-20.

 

5. யாக்கோபு யோசேப்புக்கு கொடுத்த நிலத்துக்கு அருகே இருந்த ஊர் பெயர் என்ன??

விடை: யோவான்: 4: 5.

 

6. தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார், அதனால் அவரை நாம் எப்படி தொழ வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து யாரிடம் சொன்னார்??

விடை: யோவான்: 4: 8,24.

 

7. அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்றவர் யார்??

விடை: யோவான்: 3: 27-30.

 

8. சீஷர்கள் எவ்வளவு மைல் தூரம் தண்டுவலித்து போனபொழுது, இயேசு கிறிஸ்து கடலின் மேல் நடந்து படவுக்கு சமீபமாய் வந்தார்??

விடை: யோவான்: 6: 19.

 

9. இப்பொழுதே பற்றி எரிய வேண்டுமென்று விரும்புகிறேன் என எதைப் பற்றி இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார்??

விடை: லூக்கா: 12: 49.

 

10. பிலிப்பு எந்த ஊரை சேர்ந்தவன்??

விடை: யோவான்: 1: 44.

 

11. ஸ்திரீயே, உன் பலவீனத்தினின்று விடுதலையாக்கப் பட்டாய் என இயேசு கிறிஸ்து யாரிடம் கூறினார்??

விடை: லூக்கா: 13: 11,12.

 

12. இயேசுவின் வளர்ப்பு தந்தையின் வேலை என்ன?

விடை: மத்தேயு: 13: 55.

 

13. யோசேப்பின் தந்தையின் பெயர் என்ன??

விடை: மத்தேயு: 1: 16.

 

14. இந்தச் சந்தோஷம் இப்பொழுது எனக்கு சம்பூரணமாயிற்று என்று சொன்னவர் யார்??

விடை: யோவான்: 3: 27-29.

 

15. யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்டான் என இயேசு கிறிஸ்து கேள்விப்பட்டு எங்கே போனார்??

விடை: மத்தேயு: 4: 12.

 

16. பஸ்காபண்டிகை வர ஆறு நாளைக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்து எங்கே வந்தார்??

விடை: யோவான்: 12:1.

 

17. எதை நான் சொல்லுகிறபடியினாலே நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்??

விடை: யோவான்: 8: 45.

 

18. நீங்களும் சிலகாலம் யாருடைய வெளிச்சத்திலே களிகூர மனதாயிருந்தீர்கள் என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்??

விடை: யோவான்: 5: 33-35.

 

19. உனக்கு இன்னும் எத்தனை வயது ஆகவில்லையே என்று யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கூறினார்கள்??

விடை: யோவான்: 8: 57.

 

20. மரியாள் எத்தனை மாதம் எலிசபெத்துடன் இருந்தாள்??

விடை: லூக்கா: 1: 56.

 

21. எனக்கு பிறன் யார் என இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கேட்டவன் யார்??

விடை: லூக்கா: 10: 25,29.

 

22. எல்லாவற்றையும் விட்டு, உம்மை பின்பற்றினோமே; எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என யார், யாரிடம் சொன்னது??

விடை : மத்தேயு: 19: 26,27.

 

23. விவாகமானது முதல் ஏழுவருஷம் புருஷனோடு வாழ்ந்தவளும்,அதிக வயது சென்றவளுமாய் தேவாலயத்தில் இருந்த தீர்க்கதரிசி யார்? அவளின் வயது என்ன??

விடை: லூக்கா: 2: 36,37.

 

24. எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவிற்காக வானம் திறக்கப்பட்டது??

விடை: லூக்கா: 3: 21 & மத்தேயு: 3: 16.

 

25. இயேசு கிறிஸ்து வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, பெருமூச்சு விட்டு சொன்ன வார்த்தை என்ன??

விடை: மாற்கு: 7: 34.

 

26. பூமியின் மேல் எதை அல்ல, எதையே அனுப்ப வந்தேன் என இயேசு கிறிஸ்து கூறினார்??

விடை: மத்தேயு: 10:34.

 

27. தலீத்தாகூமி என்பதின் அர்த்தம் என்ன??

விடை: மாற்கு: 5: 41.

 

28. உங்களில் இருந்து பேசுகிறவர் யார் ??

விடை: மத்தேயு: 10: 20.

 

29. இயேசு நடந்து போகையில் ஆயத்துறையில் யாரை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார்??

விடை: மாற்கு: 2: 14.

 

30. யார் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குத் தகுதியுள்ளவன் அல்ல??

விடை: லூக்கா: 9: 62.

 

31. கர்த்தர் தாம் போகும் சகல இடங்களுக்கும் தமக்கு முன்னே இரண்டிரண்டு பேராக அனுப்பும்படி எத்தனைபேரை நியமித்தார்??

விடை: லூக்கா: 10:1.

 

32. ராகேல் தன் பிள்ளைகளுக்காக அழுது, அவைகள் இல்லாத படியால் ஆறுதலடையாதிருக்கிறாள் என்றுரைத்த தீர்க்கதரிசி யார்??

விடை: மத்தேயு: 2: 17,18.

 

33. எதற்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள்??

விடை: மத்தேயு: 3:8.

 

34. இயேசு கிறிஸ்து கெத்செமனே என்னப்பட்ட இடத்தில் ஜெபம் பண்ண யார் , யாரை தம்மோடே கூட்டிகொண்டு போனார்??

விடை: மாற்கு: 14: 32,33.

 

227. என்னைக்குறித்தும் என் வார்த்தைகளைக் குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுவானோ, அவனைக் குறித்து மனுஷகுமாரனும் எப்பொழுது வெட்கப்படுவார்??

விடை: மாற்கு : 8: 38 & லூக்கா: 9: 26.

 

228. கடலில் வலைபோட்டுக் கொண்டிருந்த சீமோனையும்,அந்திரேயாவையும் கண்டு,இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 5: 18,19.

 

229. ஆபிரகாம் முதல் இயேசு கிறிஸ்து  வரைக்கும் மொத்த தலைமுறைகள் எத்தனை??

விடை: 42 ( மத்தேயு: 1: 17)

 

230. கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என இயேசு கிறிஸ்து யாரை குறிப்பிட்டார்??

விடை: யோவான்: 1: 47.

 

231. ஆண்டவரே ! என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய் கிடந்து கொடிய வேதனைபடுகிறான் என இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வேண்டியவன் யார்??

விடை: மத்தேயு: 8: 5,6.

 

232. நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல என யார், யாரிடம் கூறியது??

விடை: மத்தேயு: 8: 8.

 

233. கொலை செய்கிறவன் எதற்கு ஏதுவாயிருப்பான்??

விடை: மத்தேயு: 5: 21.

 

234. ஆண்டவரே ! உமக்கு சித்தமானால், என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என யார், யாரிடம் சொன்னது??

விடை: மத்தேயு: 8: 2.

 

235. பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்று இயேசு கிறிஸ்து யாரை பார்த்து சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 9: 3-6 ,மாற்கு: 2: 6-10 , லூக்கா 5: 21-24.

 

236. எப்பொழுது காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும்??

விடை: மத்தேயு: 5: 23,24.

 

237. அபியா என்னும் ஆசாரிய வகுப்பை சேர்ந்த ஆசாரியனின் பெயர் என்ன?

விடை: லூக்கா: 1: 5.

 

238. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரித்த சரீரத்தை பிலாத்துவிடம் போய் கேட்டவன் யார் என மத்தேயுவில் எழுதப்பட்டுள்ளது??

விடை: மத்தேயு: 27: 57,58.

 

239. கண் தெளிவாயிருந்தால் சரீரம் முழுவதும் எப்படி இருக்கும்??

விடை: மத்தேயு: 6: 22.

 

240. ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்படிகிறதற்காக சந்தோஷப்படாமல்,உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என இயேசு கிறிஸ்து யாரை பார்த்து கூறினார்??

விடை: லூக்கா: 10: 17-20.

 

241. மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துவது எது??

விடை: மத்தேயு: 15: 11.

 

242. எதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாயிருக்கும்??

விடை: மத்தேயு: 5: 37.

 

243. பிதாவை நோக்கி வேணடிக் கொள்ளும்போது  எவர்களைப்போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 6: 7,8.

 

244. இயேசு கிறிஸ்து யாரை அவர்கள் நடுவில் நிறுத்தினார்??

விடை: மாற்கு: 9: 36.

 

245. பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு , தங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டபடியே செய்தவர்கள் யார்?? என்ன செய்தார்கள்??

விடை: மத்தேயு: 28: 11-15.

 

246. மனுஷகுமாரன் எதை ரட்சிக்க வந்தார்??

விடை: மத்தேயு: 18: 11.

 

247. நீர் உலகத்துக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தாமல் , எங்களுக்கு உம்மை வெளிப்படுத்தப் போகிற காரணமென்ன என்றவன் யார்??

விடை: யோவான்: 14: 22.

 

248. இதோ , உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்று யார் யாரிடம் கூறியது??

விடை: மத்தேயு: 28: 16-20.

 

249. தூதன் எந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் என்றான்??

விடை: மத்தேயு: 28: 1-5.

 

250. எது எளிதாயிருக்கும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 19: 24, மாற்கு: 10: 25,  லூக்கா: 18:25.

 

251. தூதன் எப்பபக்கத்திலே நின்று சகரியாவிற்கு தரிசனமானான்??

விடை: லூக்கா: 1: 11.

 

252. யார் கூடியிருக்கையில் , இயேசு அவர்களிடம் கிறிஸ்துவைக் குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள், அவர் யாருடைய குமாரன்  என்று கேட்டார்??

விடை: மத்தேயு: 22: 41,42.

 

253. எதை குனிந்து அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்று யார், யாரை குறித்து சொல்லியது??

விடை: மாற்கு: 1: 6,7.

 

254. நிலத்தை தோண்டியது யார்??

விடை: மத்தேயு: 25: 18.

 

255. எகிப்துக்கு ஓடிப்போய், நான் உனக்கு சொல்லும் வரைக்கும் அங்கே இரு என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: மத்தேயு: 2: 13.

 

256. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் சொல்லப்பட்டவன் இவனே-யார் இவன்??

விடை: மத்தேயு: 3: 1-3.

 

257. விரியன் பாம்புக் குட்டிகளே ! வருங்கோபத்துக்குத் தப்பித்துக்கொள்ள உங்களுக்கு வகைகாட்டினவன் யார்?  என யார் யாரைப் பார்த்து சொல்லியது??

விடை: யோவான்: 3: 7.

 

258. இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரர்களின் பெயர் என்ன??

விடை: மத்தேயு: 14: 55.

 

259. இதோ , வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது- எப்பொழுது??

விடை: மத்தேயு: 3: 16.

 

260. எழுந்து நடுவே நில் என யார், யாரைப் பார்த்து சொன்னது??

விடை: மாற்கு: 3: 1-3.

 

261. யார், யாரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் , தேவாலயத்து உப்பரிகையின்மேல் நிறுத்துனது??

விடை: மத்தேயு: 4: 5.

 

262. பூச்சியும் துருவும் எவைகளை கெடுக்கும்??

விடை: மத்தேயு: 6: 19.

 

263. மனுஷகுமாரன் எதற்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறார்??

விடை: மத்தேயு: 12: 8.

 

264. யாருக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்??

விடை: மத்தேயு: 7: 15.

 

265. உங்கள் வெளிச்சம் எவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவது??

விடை: மத்தேயு: 5: 16.

 

266. உடனே எவன் எழுந்து தன் வீட்டிற்குப் போனான்??

விடை: மத்தேயு: 9: 6,7.

 

267. நான் ஒருக்காலும் உங்களை அறியவில்லை என இயேசு கிறிஸ்து யாருக்கு சொல்லுவார்??

விடை: மத்தேயு: 7: 22,23.

 

268. சாந்த குணமுள்ளவர்கள் எதை சுதந்தரித்து கொள்வார்கள்??

விடை: மத்தேயு: 5: 5.

 

269. பஸ்கா என்னப்பட்ட எது சமீபமாயிற்று??

விடை: லூக்கா : 22:1.

 

270. எது நிலத்துக்காகிலும் எருவுக்காகிலும் உதவாது, வெளியே கொட்டிப்போடுவார்கள்??

விடை: லூக்கா: 14: 34,35.

 

271. நீங்கள் யாரை விசுவாசித்தீர்களானால் என்னையும் விசுவாசிப்பீர்கள்??

விடை: யோவான்: 5: 46.

 

272. இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடே சாப்பிடுகிறார் என்றவர்கள் யார்??

விடை: லூக்கா: 15: 2.

 

273. கோழி தன் குஞ்சுகளைத் தன் சிறகுகளின் கீழே கூட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும்வண்ணமாக என்று எந்த நகரத்தை இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டுள்ளார்??

விடை: மத்தேயு: 23: 37, லூக்கா: 13:34.

 

274. யார் என்னுடைய நாளை காண ஆசையாயிருந்தான்??

விடை: யோவான்: 8: 56.

 

275. நான் என் சரீரத்திலே எதை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 6: 17.

 

276. கிறிஸ்துவின் ஈவின் அளவுக்குத்தக்கதாக நமக்கு என்ன அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது??

விடை: எபேசியர்: 4:7.

 

277. எவைகளை கடிந்துகொள்ளுங்கள் என பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: எபேசியர்: 5:11.

 

278. நியாயப்பிரமாணம் எதற்குரியதல்ல??

விடை: கலாத்தியர்: 3:12.

 

279. ஆபிரகாமுக்கு எது நீதியாக எண்ணப்பட்டது??

விடை: கலாத்தியர்: 3:6.

 

280. மத்தியஸ்தர் எத்தனை பேருக்கு உரியவர்??

விடை: கலாத்தியர்: 3:20.

 

281. நாம் யாருக்கு பிள்ளைகளாயிராமல், யாருக்கு பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம்?

விடை: கலாத்தியர்: 4:31.

 

282. நீங்கள் எதற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள்??

விடை: கலாத்தியர்: 5: 13.

 

283. எவைகள்  வெளியரங்கமாயிருக்கின்றன??

விடை: கலாத்தியர்:5:19.

 

284. சத்தியத்திற்கு கீழ்படியாமற்போக உங்களை தடை செய்தவன் யார் என எந்த சபைக்கு பவுல் எழுதுகிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 5:7.

 

285. எதை அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு கொடுக்கும் படி எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 6: 20.

 

286. விசுவாசித்தினாலே புறஜாதிகள் என்னவாகிறார்கள்??

விடை: கலாத்தியர்: 3: 8.

 

287. எப்படிபட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை??

விடை: கலாத்தியர்: 5: 22,23.

 

288. எதற்கு பட்சபாதமே இல்லையென பவுல் கொலோசேயர் சபைக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: கொலோசேயர் 3:25.

 

289. யார் தறிப்புண்டு போனால் நலமாயிருக்கும்?

விடை: கலாத்தியர்: 5: 12.

 

290. எதை நாடாமல்,எதை நாடுகிறேன் என்று பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 4:17.

 

291. பூரண சற்குணத்தின் கட்டு எது??

விடை: கொலோசேயர்:3:14.

 

292. கரத்தருக்கேற்கும்படி, மனைவிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்??

விடை: கொலோசேயர்:3:18.

 

293. பிள்ளைகள் திடனற்றுப் போகாதபடி என்ன செய்யவேண்டும்??

விடை: கொலோசேயர்:3:21.

 

294. எதற்கு வைராக்கியம் பாராட்டுவது நல்லதுதான் என பவுல் கூறுகிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 4: 18.

 

295. நாம் எப்பொழுது அவரோடேகூட மகிமையில் வெளிப்படுவோம்??

விடை: கொலோசேயர்: 3:4.

 

296. எது அவலட்சணமாயிருக்கிறது?

விடை: எபேசியர்: 5:12.

 

297. யார் சபிக்கப்பட்டவனாயிருக்க கடவன் என பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 1: 8.

 

298. எதற்காக போராடி பிரயாசப்படுகிறேன் என பவுல் எழுதுகிறார்??

விடை: கொலோசேயர்: 1:28,29.

 

299. நாம் மதியற்றவர்களாய் இராமல் எதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்??

விடை: எபேசியர்: 5:17.

 

300. நாம் ஒருவருக்கொருவர் எப்படி கீழ்படிந்திருக்க வேண்டும்??

விடை: எபேசியர்: 5: 20,21.

 

301. பவுல் ,தான் அனுபவிக்கிற எதினால் நீங்கள் சோர்ந்துபோகாதிருக்க வேண்டுகிறேன் என்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 3: 13.

 

302. கடைசியாக , என் சகோதரரே, எதில் பலப்படுங்கள் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 6: 10.

 

303. நீங்கள் எங்கள் செய்திகளை அறியவும் ,அவன் உங்கள் இருதயங்களுக்கு ஆறுதல. செய்யவும் பவுல் யாரை அனுப்பினேன் என்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 6: 21,22.

 

304. மாம்சத்தின்படி நல்வேஷமாய் காணப்படுகிறவர்கள் , உங்களை என்ன பண்ணிகொள்ள கட்டாயம் பண்ணுகிறார்கள்??

விடை: எபேசியர்: 6: 12.

 

305. அறிவுக்கெட்டாத எதை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும், என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 3:19.

 

306. தேவன் எதன்படி விருப்பத்தையும்,செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 2: 13.

 

307. எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக காண்பிக்கிறதற்கு எது எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 3:11.

 

308. எதனாலே ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லிக் கொண்டு, என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 5:19 & கொலோசேயர்: 3:16.

 

309. அன்புடன் எதை கைக் கொண்டு, என பவுல் குறிப்பிடுகுறார்??

விடை:எபேசியர்: 4: 15.

 

310. எதை சோதித்துப் பாருங்கள் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 5:10.

 

311. எதற்கு முன்னாக எரிச்சல் தணியக்கடவது??

விடை: எபேசியர்: 4: 26.

 

312. இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக என பவுல் எந்த சபைக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 6:17.

 

313. அவனவன் தன்தன் எதை சோதித்து பார்க்க கடவன் ??

விடை: கலாத்தியர்: 6: 4.

 

314. நீங்களோ இவ்விதமாய் யாரை கற்றுக்கொள்ளவிலலை??

விடை: எபேசியர்: 4:20.

 

315. யாருக்கு ஊழியம் செய்யாமல், யாருக்கு ஊழியஞ்செய்யுங்கள் என பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதியுள்ளார்??

விடை: எபேசியர்: 6:8.

 

316. வாக்குத்தத்தமுள்ள முதலாம் கற்பனை எது??

விடை: எபேசியர்: 6:3.

 

317. நாம் யார் வர எதிர்ப்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்??

விடை: பிலிப்பியர்: 3: 20.

 

318.கிறிஸ்துவினுடையவர்கள் எவற்றை எதில் அறைந்திருக்கிறார்கள்??

விடை: கலாத்தியர்: 5:24.

 

319. நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே எதில் பெருகுவீர்களாக??

விடை: கொலோசேயர்: 2:7.

 

320. சரீரப்பிரகாரமாக அவருக்குள் எது வாசமாயிருக்கிறது??

விடை: கொலோசேயர்: 2: 9.

 

321. கர்த்தருக்குள் நான் சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்ன என்று பவுல் குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: எபேசியர்: 4:17.

 

322. உங்களிடத்தில் வாசிக்கப்பட்ட பின்பு இந்த நிருபத்தை எந்த சபைக்கு வாசிக்கும்மபடி செய்யுங்கள் என்றார்??

விடை: கொலோசேயர்:4:16.

 

323. எதற்கென்று விதைக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை அறுப்பான்??

விடை: கலாத்தியர்: 6: 8.

 

324. எவ்விதமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு என பவுல் கூறுகிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 1: 30.

 

325. எப்படி நடவாமல், எப்படி கவனமாய் நடந்து கொள்ள பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதுகிறார்??

விடை: எபேசியர்: 5: 15.

 

326. யார் ஒளியிலுள்ளவர்கள்?

விடை: கொலோசேயர்: 1:12

 

327. பவுல் தனக்கு லாபமாக இருந்தவைகளை யாருக்காக நஷ்டமென்று எண்ணினார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 3:7.

 

328. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என பவுல் பிலிப்பியருக்கு சொல்வது என்ன??

விடை: பிலிப்பியர்: 4: 4.

 

329. அவர்கள் தேவன் யார் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 3: 19.

 

330.எப்பொழுது சமாதானத்தின் தேவன் உங்களோடு இருப்பார் என பவுல் எழுதுகிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 4:9.

 

331. நம்முடைய குடியிருப்பு எங்கிருக்கிறது??

விடை: பிலிப்பியர்: 3: 20.

 

332. கிறிஸ்துவுக்குள் எதினாலே சமீபமானோம்??

விடை: எபேசியர்: 2: 13.

 

333. என் குறைச்சலில் உதவி செய்தவன் என பவுல் யாரை குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 2: 25.

 

334. எனக்கு சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, என பவுல் எந்த சபையை குறித்து சொல்கிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 4: 1.

 

335. அவரைப் பற்றும் விசுவாசத்தால் வரும் பலன்கள் என பவுல் எபேசு சபைக்கு எவற்றை கூறுகிறார்??

விடை: எபேசியர்: 3: 12.

 

336. பழைய மனுஷனின் சுபாவம் என்ன என்று எபேசியரில் கூறப்பட்டுள்ளது??

விடை: எபேசியர்: 4: 22.

 

337. எதை காத்து கொள்வதற்கு ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என பவுல் எபேசு சபைக்கு சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 4: 3.

 

338. யார் தனக்கேற்ற ஆக்கினையை அடைவான் என பவுல் கூறுகிறார்??

விடை: கலாத்தியர்: 5: 10.

 

339. ஒருவரும் பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு இது எதினால் உண்டானதல்ல??

விடை: எபேசியர்: 2: 9.

 

340. இரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் எது??

விடை: எபேசியர்: 1: 13.

 

341. எதினிமித்தம் தான் கட்டப்பட்டிருப்பதாக பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: கொலோசேயர்: 4: 3.

 

342. எவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும்??

விடை: கொலோசேயர்: 3 : 5,6.

 

343. எவர்களுக்கு பங்காளிகளாகாதிருங்கள் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 5: 5,6,7.

 

344. யாருக்கு இடங்கொடாமலும் இருங்கள் என பவுல் எபேசு சபைக்கு பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 4:27.

 

345. எதற்கு தேவனே எனக்கு சாட்சி என பவுல் எழுதுகிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 1: 8.

 

346. எதனாலே இந்த சுவிசேஷத்திற்கு ஊழியக்காரனானேன் என பவுல் குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: 3: 7.

 

347. எதை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: எபேசியர்: 4: 30.

 

348. எதிலிருந்து கிறிஸ்துவுடனேகூட உயிர்ப்பித்தார்??

விடை: எபேசியர்: 2:1.

 

349. ஒன்றையும் எதினால் செய்யாமல் , எதினாலே ஒருவரையொருவர் தங்களிலும்  மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கடவீர்கள்??

விடை: பிலிப்பியர்: 2: 3.

 

350. எவை தகாதவைகள்?எது தகும்??

விடை: எபேசியர்: 5:4.

 

351. எந்த சபையாரை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 1: 6.

 

352. எது அதிக நன்மையாயிருக்கும்??

விடை: பிலிப்பியர்: 1: 23.

 

353. எதை திறந்தருளும்படி எங்களுக்காக வேண்டி கொள்ளுங்கள் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: கொலோசேயர்: 4:4.

 

354. உங்களில் ஒருவனும்,உண்மையும் பிரியமுள்ள சகோதரனும் என பவுல் யாரை குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: கொலோசேயர்: 4: 9.

 

355. கையால் செய்யப்படாத விருத்தசேதனத்தை அவருக்குள் எப்பொழுது பெற்றீர்கள்??

விடை: கொலோசேயர்:2:11

 

356. எவையெல்லாம் அநுபவிக்கிறதினால் அழிந்து போகும்??

விடை: கொலோசேயர்: 2: 21,22.

 

357. எப்பொழுது உங்கள் ஒழுங்கையும், கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசித்தின் உறுதியையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறேன் என பவுல் சொல்கிறார்??

விடை: கொலோசேயர்: 2:5.

 

358. எப்படிப்பட்ட தாழ்மை பந்தயப் பொருளை இழந்து போகப்பண்ணும்??

விடை: கொலோசேயர்: 2:19

 

359. எதனால் இன்னமும் சந்தோஷப் படுவேன் என பவுல் எழுதுகிறார்??

விடை: பிலிப்பியர்: 1:18.

 

வேதப்பகுதி:  யோசுவா.1-10

 

1. உங்களுக்கு முன்னே யோர்தானிலே போகிறது எது??

விடை: யோசுவா: 3:11.

 

2. இன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை மேன்மை படுத்துவேன் என யாருக்கு கூறினார்??

விடை: யோசுவா: 3:7.

 

3. நீங்கள் எங்கள் நடுவிலே குடியிருக்கிறவர்களாக்கும் என யார், யாரிடம் கூறியது?

விடை: யோசுவா: 9: 7.

 

4. யோசுவாவின் தந்தையின் பெயர் என்ன??

விடை: யோசுவா: 1:1.

 

5. உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன் என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: யோசுவா: 1:3.

 

6. இப்போதும் இதோ, உமது கையிலிருக்கிறோம் என யார், யாரிடம் சொல்லியது?

விடை: யோசுவா: 9:25.

 

7. பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு என்ற வார்த்தை யோசுவா முதலாம் அதிகாரத்தில் எத்தனை முறை உள்ளது??

விடை: யோசுவா: 1: 6,7,9,18. ( 4 முறை).

 

8. யோசுவா எந்த பட்டணத்தை,எப்படி சபித்தார்??

விடை: யோசுவா: 6: 26.

 

9. எதுவரைக்கும் உங்கள் எல்லையாயிருக்கும்??

விடை: யோசுவா: 1: 4.

 

10. யோசுவா எந்த பள்ளத்தாக்கின்மேல் நிற்கும்படி இயற்கைக்கு கட்டளையிட்டார்??

விடை: யோசுவா: 10: 12.

 

11. எதை புரட்டிப்போட்டேன் என கர்த்தர் சொல்கிறார்??

விடை: யோசுவா: 5:9.

 

12. ஆசாரியர்களின் உள்ளங்கால்கள் பட்ட மாத்திரத்தில்  என்ன சம்பவிக்கும்??

விடை: யோசுவா: 3:13.

 

13. யோர்தானை விட்டு எத்தனை நாளைக்குள் கடந்து போவீர்கள்??

விடை: யோசுவா: 1:11.

 

14. எரிகோவில் யுத்தம் பண்ண எத்தனை பேர் யுத்த சன்னத்தராய் புறப்பட்டனர்?

விடை: யோசுவா: 4:13.

 

15. யார் ,எதற்கு சேர்ந்து போனார்கள்??

விடை: யோசுவா: 2: 24 & 5:1.

 

16. வேவுக்காரர் யார் வீட்டில் தங்கினார்கள்??

விடை: யோசுவா: 2: 1.

 

17. கர்த்தர் தேசத்தையெல்லாம் நம் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: யோசுவா: 2: 23,24.

 

18. எது அடைக்கப்பட்டிருந்தது??

விடை: யோசுவா: 6:1.

 

19. உங்களுக்கும் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்க வேண்டும்??

விடை: யோசுவா: 3: 4.

 

20. யோர்தானின் அப்புறத்தில் சங்காரம் பண்ணப்பட்ட எமோரிய ராஜாக்கள் யார் யார்??

விடை: யோசுவா: 2: 10.

 

21. ராகாப் எத்தனை நாட்கள் வேவுக்காரரை ஒளிந்திருக்க சொன்னாள்??

விடை: யோசுவா: 2: 16.

 

22. சாபத்தீடானதில் சிலதை எடுத்தவன் யார்??

விடை: யோசுவா: 7:1.

 

23. கர்த்தரே வானத்திலும் பூமியிலும் தேவனானவர் என்று சொன்னது யார்??

விடை: யோசுவா: 2: 11.

 

24. கில்கால் என்பதின் அர்த்தம் என்ன??

விடை: யோசுவா: 5:9.

 

25. கில்காலிலே எந்த மாதம்,எந்த தேதியிலே பாளயமிறங்கினார்கள்??

விடை: யோசுவா: 4: 19.

 

26. எந்த மனுஷர் பலசாலிகளாய் இருந்த படியினால் பயந்தார்கள்??

விடை: யோசுவா: 10: 1,2.

 

27. யோசுவா விருத்தசேதனம் பண்ணின இடத்தின் பெயர் என்ன??

விடை: யோசுவா: 5: 3.

 

28. ஐந்து ராஜாக்களும் எங்கே ஒளிந்து கொண்டார்கள்??

விடை: யோசுவா: 10: 16.

 

29. ராகாப் வேவுக்காரரை எங்கே ஒளித்து வைத்திருந்தாள்??

விடை: யோசுவா: 2: 6.

 

30. யோசுவா அந்த  ராஜாக்களை எத்தனை மரங்களிலே தூக்கிப்போட்டான்??

விடை: யோசுவா: 10:26

 

31. எதை விலக்காதிருக்கும் மட்டும் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நிற்கக் கூடாது??

விடை: யோசுவா: 7: 13.

 

32. கர்த்தரின் பொக்கிஷத்தில் எவைகள் சேரும்??

விடை: யோசுவா: 6: 19.

 

33. கர்த்தருடைய வாக்கை கேளாமல் எதை வாங்கிக் கொண்டார்கள்??

விடை: யோசுவா: 9: 14.

 

34. எங்கே கர்த்தருக்கு இருப்பாயுதம் படாத முழுக் கற்களால் பலிபீடம் கட்டினார்??

விடை: யோசுவா: 8: 30.

 

35. யோசுவா ஒருமிக்க பிடித்த தேசங்கள் எவை??

விடை: யோசுவா: 10: 41,42.

 

36. எப்பொழுது மன்னா பெய்யாமல் ஒழிந்தது??

விடை: யோசுவா: 5: 12.

 

37. யோர்தான் எப்பொழுது கரைபுரண்டு ஓடும்??

விடை: யோசுவா: 3: 15.

 

38. உன் கையில் இருக்கிற எதை ஆயியை நோக்கி நீட்டு என கர்த்தர் யோசுவாவிடம் கூறினார்??

விடை: யோசுவா: 8: 18.

 

39. எந்நாளையொத்த நாள், எதற்கு முன்னுமில்லை பின்னுமில்லை??

விடை: யோசுவா: 10: 13,14.

 

40. யோசுவா 12 கற்களை எங்கெல்லாம் நாட்டினார்??

விடை: யோசுவா: 4: 9,20.

 

41. எருசலேமின் ராஜா எந்த ராஜாக்களோடு கூடிக்கொண்டு யுத்தம் பண்ணினார்??

விடை: யோசுவா: 10: 5.

 

42. புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் சுட்ட கதிர்களையும் எப்பொழுது புசித்தார்கள்??

விடை: யோசுவா: 5: 11.

 

வேதப்பகுதி:யோசுவா11-24

 

1. எது கர்த்தரால் வந்த காரியமாயிருந்தது ??

விடை: யோசுவா: 11:20.

 

2. சீகோன் & ஓகின் தேசத்தை மோசே யாருக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்தான்??

விடை: யோசுவா: 12:4-6.

 

3. யாருக்கு மோசே சுதந்திரம் கொடுக்கவில்லை??

விடை: யோசுவா: 13: 33.

 

4. ஆத்சோரின் ராஜா யார்??

விடை: யோசுவா: 11:1.

 

5. இஸ்ரவேலின் சத்துருக்களை தேவன் எப்படி ஒப்புக் கொடுப்பேன் என யோசுவாவிடம் கூறினார்??

விடை: யோசுவா: 11: 6.

 

6. இதோ இன்று நான் 85 வந்துள்ளவன் என்றவன் யார்??

விடை: யோசுவா: 14: 10,11

 

7. எபிரோன் யாருக்கு சுதந்திரமாயிற்று??

விடை: யோசுவா: 14: 14.

 

8. எபிரோனின் மறுபெயர் என்ன??

விடை: யோசுவா: 14: 15.

 

9. யோசேப்புக்கு முதற் பேறானவன் யார்??

விடை: யோசுவா: 17:1.

 

10. யூதாபுத்திரரால் எருசலேமிலிருந்த யாரை துரத்திவிட முடியவில்லை?

விடை: யோசுவா: 15:63.

 

11. தேசம் எப்பொழுது அவர்கள் வசமாயிற்று??

விடை: யோசுவா: 18:1.

 

12. தேசத்தை வேவு பார்க்க மோசே காலேபை எங்கிருந்து அனுப்பினார்??

விடை: யோசுவா: 14: 7.

 

13. ஏனோக்கியரில் பெரிய மனுஷனாயிருந்தவன் யார்??

விடை: யோசுவா: 14:15.

 

14. யோர்தானின் ஓரத்திலே பெரிதான பலிபீடத்தை கட்டியவர்கள் யார்??

விடை: யோசுவா: 22:10.

 

15. லேவியருக்கு எது சுதந்திரம்??

விடை: யோசுவா 13: 14,33 & யோசுவா: 18:7.

 

16. யோசுவாவிற்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த பட்டணம் எது??

விடை: யோசுவா: 19:50.

 

17. தேசத்தை எத்தனை பங்காக விவரித்து எழுத வேண்டும்??

விடை: யோசுவா: 18:6.

 

18. யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் எத்தனை கோத்திரங்களுக்கு மோசே சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார்??

விடை: யோசுவா: 14: 3.

 

19. பாசானின் ராஜா யார்??

விடை: யோசுவா: 12:4.

 

20. சமனான வெளியின் கடல் பெயர் என்ன??

விடை: யோசுவா: 12:3.

 

21. எந்த குடிகளைத் தவிர ஒரு பட்டணமும் இஸ்ரவேலர்களோடு சமாதானம் பண்ணவில்லை??

விடை: யோசுவா: 11:19.

 

22. எதினால் தேசம் அமைதலாயிருந்தது ??

விடை: யோசுவா: 11:23.

 

23. யூதாவின் பங்குவீதம் என்ன??

விடை: யோசுவா: 15:1-12

 

24. என் மகளாகிய அக்சாளை விவாகம் பண்ணி கொடுப்பேன் என்றது யார்??

விடை: யோசுவா: 15:16.

 

25. உங்கள் சகோதரரை கைவிடாமல் கர்த்தருடைய கட்டளையை காத்தீர்கள் என எந்த கோத்திரத்தை யோசுவா குறிப்பிடுகுறார்??

விடை: யோசுவா: 22: 1-3.

 

26. எது கேட்டது? எது தேவனுக்கு முன்பாக  சாட்சியாயிருக்க கடவது??

விடை: யோசுவா: 24: 27.

 

27. எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தரவேண்டும் என யார் யாரிடம் கேட்டது??

விடை: யோசுவா: 15:19.

 

28. யோசுவா நிக்கிரகம் பண்ணி யாரை சங்கரித்தார்??

விடை: யோசுவா: 11:21.

 

29. கைபிசகாய் கொன்றவன் இருக்கும்படி எந்த பட்டணத்தை ஏற்படுத்தினார்கள்??

விடை: யோசுவா: 20:2.

 

30. யாருடைய அக்கிரமம் நமக்கு போதாதா??

விடை: யோசுவா: 22:17.

 

31. யோசுவா சுட்டெரித்த பட்டணம் எது??

விடை: யோசுவா: 11:13.

 

32. யோசுவாவை அடக்கம் பண்ணின இடம் எது??

விடை: யோசுவா: 24: 30.

 

33. யார் யாருக்குள்ளே குடியிருந்து பகுதி கட்டுகிறவர்களாய் சேவிக்கிறார்கள்??

விடை: யோசுவா: 16:10.

 

34. யாருக்கு அவர்கள் சகோதரர் நடுவே சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது??

விடை: யோசுவா: 17: 3,4.

 

35. தென்நாடு யாருடையது, வடநாடு யாருடையது??

விடை: யோசுவா: 17:10.

 

36. யூதா புத்திரரின் பட்டணம் எது??

விடை: யோசுவா: 18:14.

 

37. நாங்கள் ஜனம் பெருத்தவர்கள் என யார் யாரிடம் கூறியது??

விடை: யோசுவா: 17:14.

 

38. யாரிடம் இருப்பு ரதங்கள் உண்டு??

விடை: யோசுவா: 17:16.

 

39. காடானபடியினாலே அதை வெட்டித் திருத்துங்கள் என யார் யாரிடம் கூறியது??

விடை: யோசுவா: 17: 17,18

 

40. அர்பாவின் பட்டணம் எது??

விடை: யோசுவா: 21:11

 

 

வேதப்பகுதி :நியாயாதிபதிகள் : 1-10.

 

1.  யோசுவா மரித்த பின் கானானியரை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ண யார் புறப்படக்கடவன்??

விடை: நியாயாதி: 1: 1,2.

 

2. கானானியரில் யாரை யூதா கோத்திரத்தார் வெட்டிப் போட்டார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 1:10.

 

3. யூதா எந்த பட்டணங்களை பிடித்தான்??

விடை: நியாயாதி: 1:18.

 

4. யாருடைய கைகால்களின் பெருவிரல்களை தறித்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 1:6.

 

5. ஆசேர் கோத்திரத்தார் யாரை துரத்திவிடவில்லை??

விடை: நியாயாதி: 1: 31.

 

6. யூதா கானானியரை சங்காரம் பண்ணி அந்த பட்டணத்திற்கு என்ன பெயரிட்டனர்??

விடை: நியாயாதி: 1: 17.

 

7. உன் சுதந்திர பங்குவீதத்தில்  நானும் உன்னோடு வருவேன் என கூறியது யார்??

விடை: நியாயாதி: 1:3.

 

8. முற்காலத்தில் தெபீருக்கு என்ன பெயர்??

விடை: நியாயாதி: 1: 11.

 

9. கர்த்தருடைய தூதன் எங்கிருந்து எங்கு வந்தார்??

விடை: நியாயாதி: 2:1.

 

10. இஸ்ரவேலின் சந்ததியாரும், அதற்குமுன் யுத்தம் அறியாதவர்களும், அவைகளை அறியவும் பழக்குவிப்பதற்கும் கர்த்தர் விட்டுவைத்த ஜாதிகள் யார் யார்??

விடை: நியாயாதி: 3: 2,3.

 

11. பெலிஸ்தரில் 600 பேரை ஒரு தாற்றுக்கோலால் அடித்தவன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 3:31.

 

12. இடதுகை பழக்கமுள்ளவன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 3:15.

 

13. மெசொப்பொத்தேமிய ராஜாவின் பெயர் என்ன??

விடை: நியாயாதி: 3: 8.

 

14. ஒத்னியேல் யார்??

விடை: நியாயாதி: 3:9.

 

15. மிகவும் ஸ்தூலித்திருந்த மனுஷன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 3: 17.

 

16. தெபொராளின் கணவன் பெயர் என்ன??

விடை: நியாயாதி: 4:4.

 

17. யாருக்கு 900 இருப்பு ரதங்கள் இருந்தது??

விடை: நியாயாதி: 4: 13.

 

18. சிசெராவையும் ரதங்களையும் கர்த்தர் யாருக்கு முன்பு கலங்கடித்தார்??

விடை: நியாயாதி: 4: 15.

 

19. என்னோடேகூட வராவிட்டால்,நான் போக மாட்டேன் என யார் யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: நியாயாதி: 4:7,8

 

20. தண்ணீர் கேட்டவனுக்கு பால் கொடுத்தது யார்??

விடை: நியாயாதி: 4:18,19.

 

21. பாராக்கின் தந்தை பெயர் என்ன??

விடை: நியாயாதி: 4: 6.

 

22. மரணத்திற்கு துணிந்து நின்றவர்கள் யார்??

விடை: நியாயாதி: 5: 18.

 

23. யார் தாயாக எழும்புமளவும் கிராமங்கள் பாழாய்ப்போயின??

விடை: நியாயாதி: 5: 7.

 

24. ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் யார்??

விடை: நியாயாதி: 5:24.

 

25. கர்த்தரில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 5:31.

 

26. யுத்தம் செய்து ,பாடி முடித்தபோது தேசம் எத்தனை வருடம் அமைதலாயிருந்தது??

விடை: நியாயாதி: 5:31.

 

27. யாரிடம் பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என தூதன் கூறினார்??

விடை: நியாயாதி: 6:11,12.

 

28. கிதியோன் கட்டின பலிபீடத்தின் பெயர் என்ன??

விடை: நியாயாதி: 6: 24.

 

29. குடாக்களில் தாபரித்தவர்கள் யார்??

விடை: நியாயாதி: 5: 17.

 

30. மீதியானியரின் இரண்டு அதிபதிகள் யார்,யார்??

விடை: நியாயாதி: 7:25.

 

31. நீ மீதியானியர்மேல் யுத்தம் பண்ணும்போது எங்களை அழைக்கவில்லை என யார், யாரிடம் சொன்னது??

விடை: நியாயாதி: 8:1.

 

32. நான் இஸ்ரவேலை எதினாலே ரட்சிப்பேன் என சொல்லியவர் யார்??

விடை: நியாயாதி: 6: 15.

 

33. கிதியோன் பலிபீடத்தை எங்கே கட்டினார்??

விடை: நியாயாதி: 6:24.

 

34. யெருபாகால் என கிதியோனுக்கு எதினால் பேரிடப்பட்டது??

விடை: நியாயாதி: 6:32.

 

35. நானோ என் குமாரனோ உங்களை ஆளமாட்டோம் ,கர்த்தரே உங்களை ஆளுவார் என கிதியோன் யாரிடம் கூறினார்??

விடை: நியாயாதி: 8:22,23.

 

36. யாருக்கு நடுவே பொல்லாப்பு உண்டாக்கும் ஆவியை தேவன் வரப் பண்ணினார்??

விடை: நியாயாதி: 9: 23.

 

37. தன் சகோதரரை ஒரே கல்லின்மேல் கொலை செய்தவன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 9: 5.

 

38.ஒளிந்திருந்து தப்பிய யெருபாகாலின் குமாரன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 9: 5.

 

39. யார், யாருடைய தலைகளை கிதியோனிடம் கொண்டு வந்தார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 7:25.

 

40. ராஜாவான வேலைக்காரியின் மகன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 9:17.

 

41. எது கிதியோனுக்கு கண்ணியாயிற்று??

விடை: நியாயாதி: 8:27.

 

42. கிதியோனின் கர்ப்பப் பிறப்பு எத்தனைபேர்??

விடை: நியாயாதி: 8: 30.

 

43. இஸ்ரவேலர் யாரை நினையாமலும் நன்மை பாராட்டாமலும் போனார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 8: 34,35.

 

44. பயந்து தன் பட்டயத்தை உருவாதிருந்தவன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 8: 20.

 

45. இஸ்ரவேலர் பாகால்களை பின்பற்றி எதை தேவனாக வைத்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 8: 33.

 

46. மலைகளின் உச்சியில் பதிவிருக்கிறவர்களை வைத்தவர்கள் யார்??

விடை: நியாயாதி: 9: 25.

 

47. எது, என் ரசத்தை விட்டு மரங்களை அரசாளப் போவேனோ என்றது??

விடை: நியாயாதி: 9: 13.

 

48. பட்டணத்தை இடித்து அதில் உப்பை விதைத்தவன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 9: 45.

 

49. யாருடைய சாபம் அவர்களுக்கு பலித்தது??

விடை: நியாயாதி: 9: 57.

 

50. 30 கழுதைக்குட்டிகள் மேல் ஏறும் 30 குமாரர் யாருக்கு இருந்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 10: 3,4.

 

51. பூவாவின் குமாரன் யார்??

விடை: நியாயாதி: 10:1.

 

52. யார் கீலேயாத் குடிகளுக்கு தலைவனாயிருப்பான்??

விடை: நியாயாதி: 10: 18.

 

53. யாருடைய பிரிவினைகளால் உண்டான இருதயத்தின் நினைவுகள் மிகுதி??

விடை: நியாயாதி: 5: 15.

 

54. யாரை கர்த்தர் இஸ்ரவேலர் முன்பாக தாழ்த்தினார்??

விடை: நியாயாதி: 4: 23.

 

55. கிதியோன் மீது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினபோது அவன் யாரை தனக்கு பின் செல்லும்படி செய்தான்??

விடை: நியாயாதி: 6: 34

 

வேதப்பகுதி :- நியாயாதிபதிகள்: 11-21.

 

1. யார் பலத்த பராக்கிரமசாலி ??

விடை: நியாயாதி: 11:1.

 

2. எதை திரும்ப கொடுத்து விட வேண்டும் என அம்மோன் ராஜா கூறினார்?

விடை: நியாயாதி: 11:13.

 

3. எதற்காக யெப்தாவையும் அவன் வீட்டையும் சுட்டுப்போடுவோம் என்றனர்??

விடை: நியாயாதி: 12:1.

 

4. கீலேயாத்தின் மூப்பர் யெப்தாவை எங்கிருந்து அழைத்து வந்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 11:5.

 

5. யெப்தா எத்தனை வருடம் நியாயம் விசாரித்தான்??

விடை: நியாயாதி: 12:7.

 

6. யெப்தா அம்மோனியரின் எத்தனை பட்டணங்களை பிடித்தான்??

விடை: நியாயாதி: 11:33.

 

7. நாம் தேவனை கண்டோம் சாகவே சாவோம் என்றது யார்??

விடை: நியாயாதி: 13: 21,22

 

8. யெப்தாவிற்குபின் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்தது யார்??

விடை: நியாயாதி: 12: 8.

 

9. இப்சானுக்குபின் இஸ்ரவேலை யார் நியாயம் விசாரித்தது??

விடை: நியாயாதி: 13: 11.

 

10. யாருடைய 40 குமாரரும், 30 பேரப் பிள்ளைகளும் 70 கழுதைகள் மேல் ஏறுவார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 12: 13,14

 

11. எந்த ஊருக்கு சிம்சோன் போகும் போது ஒரு பாலசிங்கம் எதிராக வந்தது?

விடை: நியாயாதி: 14:5

 

12. சிம்சோன் சொன்ன விடுகதை என்ன??

விடை: நியாயாதி: 14:14

 

13. யூதாவிலுள்ள எத்தனைபேர், எந்த இடத்தில் சிம்சோனை சந்திக்க போனார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 15:11

 

14. இதோ என்னை பரியாசம் பண்ணி, பொய் சொன்னாய் என யார்,யாரிடம் சொன்னது??

விடை: நியாயாதி:; 16:10,13

 

15. தெலீலாள் இருந்த ஆற்றங்கரையின் பெயர் என்ன??

விடை: நியாயாதி: 16:4

 

16. சிம்சோன் வேடிக்கை காட்டுவதை எத்தனைபேர் பார்த்து கொண்டிருந்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 16:27

 

17. பெலிஸ்தரின் அதிபதிகள் தெலீலாளுக்கு எத்தனை வெள்ளிகாசுகள் தருவதாக கூறினார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 16:5.

 

18. உன்னிடத்தில் இருந்த 1100 வெள்ளிகாசுகளை எடுத்தவன் நான்தான் என சொன்னது யார்??

விடை: நியாயாதி: 17:1,2

 

19. யார் தங்களுக்கு சுதந்திரம் தேடினார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 18:1

 

20. தாண் புத்திரர் எத்தனை பேர் வாசற்படியிலே நின்றார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 18:16

 

21. லாயீஸ் நாட்டை எத்தனைபேர் உளவு பார்த்து வந்தனர்??

விடை: நியாயாதி: 18: 14.

 

22. இஸ்ரவேலில் பட்டயம் உருவுகிற மனுஷர் எத்தனைபேர் என தொகையிடப்பட்டது??

விடை: நியாயாதி: 20:17

 

23. இடதுகை வாக்கானவர்கள் எத்தனை பேர்??

விடை: நியாயாதி: 20:16.

 

24. ஜனங்கள் இலக்கம் பார்க்கப்பட்ட போது எந்த குடிகள் அங்கே இல்லை??

விடை: நியாயாதி: 21:9

 

25. இஸ்ரவேலருக்கும் பணிவிடைக்காரருக்கும் எது அடையாளம்??

விடை: நியாயாதி: 20: 38.

 

26. யார் ஒரு மயிரிழையும் தப்பாமல் கவண்கல் எறிபவர்கள்??

விடை: நியாயாதி: 20:15,16

 

27. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் எங்கு வராதவன் கொலைசெய்யப்படக் கடவன்??

விடை: நியாயாதி: 21:5

 

28. எங்கள் பிரயாணம் அநுகூலமாய் முடியுமா என யார், யாரிடம் கேட்டனர்??

விடை: நியாயாதி: 18:3-5

 

29. கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என கூறியது யார்??

விடை: நியாயாதி: 17:13.

 

30. கூக்குரலிட்டால் கோபிகள் உங்கள்மேல் விழுவார்கள் என்றது யார்??

விடை: நியாயாதி: 18:25

 

31. சிம்சோன் குடித்தபோது உயிர் திரும்ப வந்தது, அவன் பிழைத்தான், அந்த இடத்திற்கு என்ன பேரிட்டான்??

விடை: நியாயாதி: 15:19

 

32. எப்படி உச்சரிக்க கூடாமல் இப்படி உச்சரிப்பான்??

விடை: நியாயாதி: 12:6

 

33. யார் இஸ்ரவேலரிடம் வழக்காடினானா??

விடை: நியாயாதி: 12:25

 

34. சிம்சோன் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் எது??

விடை: நியாயாதி: 16:31

 

35. எது அதிசயம் என்றார்??

விடை: நியாயாதி: 13:18

 

36. எது கர்த்தரின் செயல் என்று சிம்சோனின் தாயும் தகப்பனும் அறியவில்லை?

விடை: நியாயாதி: 14:4

 

37. எதை ஆட்டுக்குட்டியை கிழிப்பதுபோல கிழித்தான்??

விடை: நியாயாதி: 14:5,6

 

38. சிம்சோன் எந்த ஊருக்குப்போய் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு வந்தான்??

விடை: நியாயாதி: 14:19

 

39. அந்த பிள்ளை மரணநாள் மட்டும் நசரேயனாயிருப்பான் என யார் யாரிடம் சொன்னது??

விடை: நியாயாதி: 13:2-7.

 

40. தேவன் யார் சத்ததிற்கு செவிகொடுத்தார்??

விடை: நியாயாதி: 13:9

 

41. யெப்தா தன் காரியங்களை எங்கே, யாருடைய சந்நிதியில் சொன்னான்??

விடை: நியாயாதி: 11:11

 

42. சிம்சோன் எத்தனை நரிகளை பிடித்து பந்தங்களை கட்டினான்??

விடை: நியாயாதி: 15:4

 

43. யாரை குறித்து புலம்புவது இஸ்ரவேலிலே வழக்கமாயிற்று??

விடை: நியாயாதி: 11:40

 

44. நான் கர்த்தரை நோக்கி சொல்லிவிட்டேன்,அதை நான் மாற்றக்கூடாது என யார் யாரிடம் சொல்லியது?

விடை: நியாயாதி: 11:34,35

 

45. கர்த்தர் நமக்கு நடுநின்று கேட்பாராக என யார் யாரிடம் சொன்னது??

விடை: நியாயாதி: 11:10

 

46. இஸ்ரவேலருக்கு முன்பாக யார் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்??

விடை: நியாயாதி: 11:33.

 

 

வேதப்பகுதி: ரூத் 1-4 &  1சாமுவேல் : 1-10.

 

1. போவாஸ் முதன் முதலாக ரூத்தை எப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணினார்??

விடை: ரூத்: 2: 12.

 

2. நகோமியின் குமாரர்களின் பெயர் என்ன?

விடை: ரூத்: 1:2

 

3. உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம்,உம் தேவன் என்னுடைய தேவன் என யார் யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: ரூத்: 1:16

 

4. சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்டளையிட்டார் என சொன்னது யார்??

விடை: ரூத்: 1:20.

 

5. நகோமி தன்னை எப்படி அழையுங்கள் என்றாள்??

விடை: ரூத்: 1:20.

 

6. நகோமியின் குடும்பம் மோவாபில் எத்தனை வருடம் வாசம்பண்ணினர்?

விடை: ரூத்: 1:4.

 

7. எந்த காலத்தில் நகோமியும் ரூத்தும் பெத்லெகேமுக்கு வந்தனர்?

விடை: ரூத்: 1: 22.

 

8. அவன் நம் உறவின் முறையானும், ஆதரிக்கிற சுதந்திரவாளியுமாயிருக்கிறான் என யாரை குறித்து நகோமி கூறினாள்??

விடை: ரூத்: 2:20.

 

9. எதைக் கண்டு, அப்புறம் அதைக்குறித்து அவளோடே ஒன்றும் பேசவில்லை??

விடை: ரூத்: 1: 18.

 

10. மிகுந்த ஆஸ்திக்காரனின் பெயர் என்ன??

விடை: ரூத்: 2:1.

 

11. யாருக்கு பிறகே ரூத் கதிர்களை பொறுக்கினாள்?

விடை: ரூத்: 2: 3.

 

12. நீ எப்படிப்பட்டவள் என ஊராரெல்லாம் அறிவார்கள்??

விடை: ரூத்: 3: 11.

 

13. கர்த்தர் உங்களோடே இருப்பாராக என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: ரூத்: 2:4.

 

14. போவாஸ் சுதந்திரவாளியை என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டார்??

விடை: ரூத்: 4:1.

 

15. ஜனங்கள் உன் மனைவியை யாரைப்போல வாழ்ந்திருக்க செய்வாராக என்று வாழ்த்தினர்??

விடை: ரூத்: 4: 11.

 

16. அவள் குடிசைக்கு வந்து கொஞ்ச நேரந்தான் ஆயிற்று என்றது யார்??

விடை: ரூத்: 2:7.

 

17. எது இஸ்ரவேலிலே வழங்கின உறுதிப்பாடு??

விடை: ரூத்: 4: 7.

 

18.  தன் இருதயத்திலே பேசினவள் யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 1:13.

 

19. எல்க்கானாவின் தகப்பன் பெயர் என்ன??

விடை: 1சாமுவேல்: 1:1.

 

20. அன்னாளின் கணவன் பெயர் என்ன??

விடை: 1சாமுவேல்: 1:1,2.

 

21. குடியை உன்னைவிட்டு விலக்கு என சொன்னது யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 1:14.

 

22. கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தால் அவனுக்காக யார் விண்ணப்பம் செய்யத் தக்கவன் என்றவன் யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 2:25.

 

23. யாரை சங்கரிக்க கர்த்தர் சித்தமாயிருந்தார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 2:25.

 

24. சணல்நூல் ஏபோத்தை தரித்தவன் யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 2:18

 

25. என்னை கனம்,கனவீனம் பண்ணுகிறவர்களை என்ன செய்வேன் என கர்த்தர் சொல்கிறார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 2:30.

 

26. யாருடைய வார்த்தை இஸ்ரவேலுக்கு வந்தது??

விடை: 1சாமுவேல்: 4:1.

 

27. கர்த்தர் பின்னும் சாமுவேலுக்கு எங்கே தரிசனம் தந்தருளினார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 3:21.

 

28. எந்த பட்டணமெங்கும் சாவு மும்முரமாயிருந்தது?

விடை: 1சாமுவேல்: 5:11.

 

29. யார் செய்த அக்கிரமம் பலி,காணிக்கையால் நிவிர்த்தியாவதில்லை??

விடை: 1சாமுவேல்: 3:14.

 

30. முற்காலத்தில் தீர்க்கதரிசி எப்படி அழைக்கப்பட்டார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 9: 9.

 

31. அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக என யார் யாரிடம் சொன்னது??

விடை: 1சாமுவேல்: 3:18.

 

32. கீஸின் குமாரன் யார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 9:2.

 

33. சாமுவேலின் குமாரர்கள் பெயர் என்ன??

விடை: 1சாமுவேல்: 8:2.

 

34. எதனால் இஸ்ரவேலர் நியாயாதிபதிகள் வேண்டாம் என கூறினர்??

விடை: 1சாமுவேல்: 8:5.

 

35. எது நம்மை ரட்சிக்கும்படி நம் நடுவிலே வரவேண்டியது??

விடை: 1சாமுவேல்: 4:3.

 

36. சாமுவேல் எதற்காக ஏலிக்கு பயந்தான்??

விடை: 1சாமுவேல்: 3:15.

 

37. ஏலி எப்படி செத்துப் போனான்??

விடை: 1சாமுவேல்: 4:18.

 

38. ஏறக்குறைய எத்தனைபேர் வெட்டுண்டு போனார்கள்??

விடை: 1சாமுவேல்: 4:2.

 

39. கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன் முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தது எது??

விடை: 1சாமுவேல்: 5:3.

 

40. மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போயிற்று என்று என்ன பேரிட்டாள்??

விடை: 1சாமுவேல்: 4:21.

 

41. எந்த ஊராரின் மேல் கர்த்தரின் கை பாரமாயிருந்தது??

விடை: 1சாமுவேல்: 5:6.

 

42. சாவாதவர்கள் எதினால் வாதிக்கப்பட்டார்கள்??

விடை: 1சாமுவேல்: 5:12.

 

43. கர்த்தருடைய பெட்டியில் எந்த காணிக்கையை வைத்து அனுப்புங்கள் என்றனர்??

விடை: 1சாமுவேல்: 6: 4,8.

 

44. பெலிஸ்தரின் 5 அதிபதிகள் எங்கே திரும்பிப் போனார்கள்??

விடை: 1சாமுவேல்: 6:16.

 

45. வண்டிலிலே எந்த மாடுகளை கட்டி அனுப்பினர்??

விடை: 1சாமுவேல்: 6:7.

 

46. கர்த்தருடைய பெட்டி பெலிஸ்தரிடம் எத்தனை மாதம் இருந்த்து??

விடை: 1சாமுவேல்: 6:1.

 

47. கர்த்தருடைய பெட்டியை காக்கும்படி யாரை பரிசுத்தப்படுத்தினர்?

விடை: 1சாமுவேல்: 7:1.

 

48. சாமுவேல் கல்லை எடுத்து எதற்கு நடுவே நிறுத்தினார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 7:12.

 

49. எங்களுக்காக ஓயாமல் வேண்டிக் கொள்ளும் என யார் யாரிடம் சொன்னது??

விடை: 1சாமுவேல்: 7: 8.

 

50. பெட்டி அநேகநாள் எங்கே தங்கியிருந்தது??

விடை: 1சாமுவேல்: 7:2.

 

51. சாமுவேலின் வீடு எங்கே இருந்தது??

விடை: 1சாமுவேல்: 7:17.

 

52. நல்ல காரியம் சொன்னாய், போவோம் வா என யார் யாரிடம் சொன்னது??

விடை: 1சாமுவேல்: 9:10.

 

53. கர்த்தரின் பெட்டிக்குள் பார்த்ததினால் கர்த்தர் எத்தனைபேரை அடித்தார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 6:19.

 

54. அந்த வண்டில் யாருடைய வயலில் நின்றது??

விடை: 1சாமுவேல்: 6:14.

 

55. கர்த்தரின் பெட்டி 20 வருடம் எங்கே இருந்தது??

விடை: 1சாமுவேல்: 7:2.

 

56. நான் உனக்கு சொன்ன மனுஷன் இவனே;இவன்தான் என் ஜனத்தை ஆளுவான் என கர்த்தர் யாரை குறிப்பிட்டுள்ளார்??

விடை: 1சாமுவேல்: 9:17.

 

வேதப்பகுதி: 1 சாமுவேல் : 11-20.

 

1. எது கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்கிற பாவம் என சாமுவேல் சொல்கிறார்??

1. விடை: 1சாமு: 12:23

 

2. எப்படி ரட்சிக்க கர்த்தருக்கு தடையில்லை?

விடை: 1சாமு: 14:6.

 

3. சவுலின் சேனாபதி யார்??

விடை: 1சாமு: 17:55.

 

4. எது அவபக்தி,விக்கிரக ஆராதனைக்கு சரியாய் இருக்கிறது??

விடை: 1சாமு: 15:23.

 

5. சாமுவேல் எலியாபை கண்டவுடன் கர்த்தர் சொன்னது என்ன??

விடை: 1சாமு: 16:7.

 

6. துணிந்து தகனபலியை செலுத்தியது யார்??

விடை: 1சாமு: 13:12.

 

7. பெலிஸ்தர் எங்கே பாளயமிறங்கினார்கள்??

விடை: 1சாமு: 17:1.

 

8. கோலியாத்தை கொல்லுகிறவனுக்கு ராஜா என்ன கொடுப்பார்??

விடை: 1சாமு: 17:25.

 

9. புத்தியீனமாய் செய்தேன் என யார், யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: 1சாமு: 13:13.

 

10. யுத்தத்திற்கு போயிருந்த ஈசாயின் 3 குமாரர்கள் யார் யார்??

விடை: 1சாமு: 17:13.

 

11. பெலிஸ்தரோடு யுத்தம் பண்ணின பள்ளத்தாக்கின் பெயர் என்ன??

விடை: 1சாமு: 17:19.

 

12. எதினால் அவன் கண்கள் தெளிந்தது??

விடை: 1சாமு: 14:27.

 

13. இந்த  அப்பியாசம் எனக்கு இல்லை என சொன்னது யார்??

விடை: 1சாமு: 17:39.

 

14. சவுல் உயிரோடே பிடித்த அமலேக்கிய ராஜா யார்??

விடை: 1சாமு: 15:8.

 

15. உன் துணிகரத்தையும்,அகங்காரத்தையும் அறிவேன் என யார் யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: 1சாமு: 17:28.

 

16. கர்த்தருக்கு கீழ்படிவதை பார்க்கிலும் தகனங்களும் பலிகளும் அவருக்கு பிரியமாயிருக்குமோ என்றது யார்??

விடை: 1சாமு: 15: 22.

 

17. சாமுவேல் யாருக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தான்?

விடை::1சாமு: 15:35.

 

18. மரணத்தின் கசப்பு அற்று போனது நிச்சயம் என சொன்னது யார்??

விடை: 1சாமு: 15:32.

 

19. யாரை பரிசுத்தம் பண்ணி பலி விருந்துக்கு அழைத்தான்??

விடை: 1சாமு: 16:5.

 

20. அவன் வருமட்டும் பந்தியிருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னது யார்??

விடை: 1சாமு: 16:11.

 

21.  நல்ல ரூபமுள்ளவனாயிருந்தவன் யார்??

விடை: 1சாமு: 16:12.

 

22. ஸ்திரீகள் என்ன சொல்லி ஆடிப்பாடினர்??

விடை: 1சாமு: 18:7.

 

23. இந்த வாலிபன் யாருடைய மகன் என யார் யாரிடம் கேட்டது??

விடை: 1சாமு: 17:55.

 

24. தாவீதை மிகவும் நேசித்தவள் யார்??

விடை: 1சாமு: 18:20.

 

25. யார் காரிய சமர்த்தன் ,கர்த்தர் அவனோடே இருக்கிறார்??

விடை: 1சாமு: 16: 18.

 

26. ஸ்திரீகள் ஆடிப்பாடின பிறகு சவுல் தாவீதை எப்படி பார்த்தான்??

விடை: 1சாமு: 17: 8,9.

 

27. எது அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது??

விடை: 1சாமு: 18: 20.

 

28. யார் மகா புத்திமானாய் நடந்தது??

விடை: 1சாமு: 18: 15.

 

29. சவுல் பரிசத்தை விரும்பாமல் எதை விரும்பினான்??

விடை: 1சாமு: 18:25.

 

30. தாவீதை ஜன்னல் வழியாக இறக்கி விட்டது யார்??

விடை: 1சாமு: 19:12.

 

31. உயிரோடிருந்த நாளெல்லாம் சவுல் தாவீதிற்கு எப்படி இருந்தான்??

விடை: 1சாமு: 18:29.

 

32. அவன் செய்கைகள் உமக்கு உபயோகமாயிருக்கிறதே என யார் யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: 1சாமு: 19:4.

 

33. சவுல் எங்கே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிக் கொண்டு நடந்தான்??

விடை: 1சாமு: 19: 23.

 

34. அப்படி ஒருக்காலும் வராது; நீர் சாவதில்லை என யார் யாரிடம் சொல்லியது?

விடை: 1சாமு: 20: 2.

 

35. தாவீதை எந்த கல்லண்டையில் உட்கார யோனத்தான் சொன்னார்??

விடை: 1சாமு: 20: 19.

 

36. தாவீது எது மட்டும் போக வருந்தி கேட்டு கொண்டான்??

விடை: 1சாமு: 20: 28.

 

37. அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வா,அவன் சாக வேண்டும் என யார் யாரிடம் சொல்லியது??

விடை: 1சாமு: 20: 31.

 

38. இரண்டகமும் மாறுபாடுமுள்ளவளின் மகனே என யாரை சவுல் அழைத்தார்??

விடை: 1சாமு: 20: 30.

 

39. முகங்குப்புற விழுந்து மூன்றுவிசை வணங்கியது யார்??

விடை: 1சாமு: 20: 41.

 

40. யோனத்தான் தாவீதிற்கு என்னவெல்லாம் கொடுத்தான்??

விடை: 1சாமு: 18: 4.

 

41. நான் வந்ததற்கு முகாந்திரம் இல்லையா என சொன்னவன் யார்??

விடை: 1சாமு: 17: 29.

 

42. யார் பேர் மிகவும் கனம் பெற்றது??

விடை: 1சாமு: 18: 30.

 

43. சவுல் தாவீதிற்கு பயப்பட காரணம் என்ன??

விடை: 1சாமு: 18: 12,15,28,29.

 

44. சவுல் தாவீதை எதினால் யுத்தமனுஷரின்மேல் அதிகாரியாக்கினான்??

விடை: 1சாமு: 18:5.