Tamil Christian Website

Tamil Christian Website

எதற்காக கிறிஸ்து பிறந்தார்?

 

இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக உலகத்திற்கு வந்தார்?

 

கடன் வாங்காதிருப்பாய்

வஞ்சிக்கப்பட்ட உபதேசம்

கடைசி கால ஆபத்து

பயத்தின் ஆவி

அவயங்கள் பரிசுத்தமாகட்டும்

தேவ நீதி

சாத்தான் சபை இரகசியங்கள்

கீழ்படியாதவர்கள்

வருகையைக்குறித்த எச்சரிக்கை

இன்றைக்கு நீ மரித்தால்...!?

மன்னிப்போம், மன்னிக்கப்படுவோம்

துதி

பரிசுத்த ஆவியாகிய நபரும் வேலைகளும்

ஆயத்தம்

உங்கள் ஆத்துமாவைக்குறித்து எச்சரிக்கை ! !

பிரசங்கம்

தண்ணீர் முழுக்கு ஞானஸ்நானம்

விசேஷித்த நதி

வார்த்தையின் மகிமை (தேவ வார்த்தை)

உபவாசம்

கிறிஸ்தவர்களின் பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

யாருக்கு பெலன் கிடைக்கிறது?

பண விஷயத்தில் ஒழுங்கு

பரம தரிசனம்

புத்தாண்டு செய்தி (2015)

தேவனுடைய ராஜ்ஜியம்

எப்படி ஜெபிக்க கூடாது?

பாதம் கழுவப்பட வேண்டுமா? இருதயம்

சுத்திகரிக்கபட வேண்டுமா?

விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள்

தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகம்

உண்மையான ஆராதனை!

இரட்சணியமென்னும் தலைச்சீரா