Tamil Christian Website

Tamil Christian Website

Posted on : 07/05/2016

தேவ சித்தம் செய்யாதவர்களின் நிலை என்ன?

சகோ. எட்வின் (சோஹார் ஓமான்)

 

1.தேவ சித்தம் என்பது என்ன?

2.தேவ சித்தம் செய்யாதவர்களின் நிலை என்ன?

1.தேவ சித்தம் என்பது என்ன?

தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் தேவ சித்தம் ஆகும்

உதாரணமாக, நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் இங்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற தேவ சித்தம் என்னவென்றால் பரிசுத்தம் ஆகும் [ 1தெச 4:3 ]

11.தேவ சித்தம் செய்யாதவர்களின் நிலைகள் என்ன?

1.சிங்காசனத்தை இழந்து போகுதல்

2.தேவ மகிமையை இழந்து போகுதல்

3.தேவ அழைப்பை இழந்து போகுதல்

4.ஆத்துமாவை இழந்து போகுதல்

5.இயேசு கிறிஸ்துவை இழந்து போகுதல்

6.ஆவிக்குரிய ஐக்கியத்தை இழந்து போகுதல்

முன்னுரை:

இன்று அனேகருடைய வாழ்க்கை தாறுமாறாக செல்வதற்குக் காரணம் தங்கள் மனம் போன போக்கில் அதாவது தாங்களாகவே ஒரு திட்டத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதின்படி வாழ்வதினால்தான் இவர்களுக்கு அடிக்கடி தோல்விகள் மாறி மாறி வருகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. இவர்கள் எப்பொழுதுமே தேவ சித்தத்திற்கு அதாவது தேவ திட்டத்திற்கு எதிரானவர்களாகவே வாழுகிறவர்கள்.

வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, உங்களுடைய நினைவுகள் தேவனுடைய நினைவுகள் அல்ல அதுமட்டுமல்லாமல் நம்முடைய அதாவது மனுஷனுடைய நினைவுகளுக்கும் தேவனுடைய நினைவுகளுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி மிகப் பெரியதாகும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் சிலர் தங்கள் திட்டம் இந்த உலகத்தில் வெற்றி பெறுவதை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு கொள்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் தேவனுக்குரிய காரியங்களை தேவன் நமக்காக பரலோகத்தில் ஆயத்தமாகி வைத்திருக்கிற பொக்கிஷங்களை இழந்து போகிறார்கள் என்பதை அறியாதிருக்கிறார்கள் இப்படியாக தங்களுடைய இஷ்டப்படி வாழ்ந்து தேவ சித்தத்தை மீறி நடந்த கதாபத்திரங்களையும் அவர்கள் இழந்து போன பொக்கிஷங்களையும் வேத விளக்கத்துடன் பின்வருமாறு பார்க்கலாம்.

1.சிங்காசனத்தை இழந்து போகுதல்: சவுல்

இஸ்ரவேலின் ஜனங்களின் வேண்டுகோளின்படி தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்தும் பொறுப்பை அவர் சாமுவேலிடம் ஒப்படைத்தார். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியும் கர்த்தரின் திட்டத்தின்படி எல்லாரிலும் சிறிய கோத்திரம் என்று சொல்லி தன்னை தாழ்மைப்படுத்தி அறிமுகம் செய்து கொண்ட சவுலை ராஜாவாக மாற்றினார். முதலாவது தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்து வந்துக் கொண்டிருந்த சவுல் ராஜா பிற்பாடு தன்னுடைய சிங்காசனம் உறுதிப்பட்டவுடன் உலக ஜனங்கள் செய்கிற காரியத்தை தானும் செய்யும்படி அதாவது உலக வாழ்க்கைக்கு தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்தான். இதினால் என்ன நடந்தது நிர்விசாரம் சவுலின் வாழ்க்கையில் நுழைந்தது,

எப்படியென்றால், 1.பெலிஸ்தருக்கு விரோதமாக யுத்தம் வந்தது யுத்தத்திற்கு செல்வதற்கு முன் ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்தி தன்னுடைய ஜனத்தை அனுப்புவது வழக்கம் அன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக நடந்து போயிற்று, எப்படியென்றால் பலி செலுத்தி அனுப்பி வைக்கக் கூடிய ஆசாரியனாகிய சாமுவேல் வர தாமதித்து விட்டது உடனே சவுல் பொறுமையாக கர்த்தருக்கு காத்திருக்காமல் ஆசாரியன் வேலையை அவன் செய்து முடித்தான் இதனிமித்தம் அவன் கர்த்தருடைய கட்டளையை மீறி நடக்க ஏதுவாயிற்று [ 1சாமுவேல் 13ம் அதிகாரம் ]

2.கர்த்தரால் வெறுக்கப்பட்ட அதாவது இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து வந்த போது அமலேக்கு அவர்களுக்கு வழி மரித்ததால் கர்த்தரின் கோபம் எப்பொழுதும் அமலேக்கியருக்கு விரோதமாய் இருந்தது. இதினிமித்தம் சாமுவேல் சவுலைப் பார்த்து சொன்னார் நீ போய் அமலேக்கியரை முறிய அடிப்பாயாக என்று இதோ அமலேக்கியருக்கு விரோதமாக நடந்த யுத்தத்தில் என்ன நடந்தது சவுல் உலக பொருளின் மேல் ஆசைப்பட்டு எல்லாவற்றையும் கொன்று போடுவதற்குப் பதிலாக கொழுமையானவைகளை தனக்காக வைத்துக் கொண்டான். அதாவது கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியாமல் போனான். இப்படியாக கர்த்தருடைய வார்த்தையைப் புறக்கணித்தபடியினால் அவர் சவுலை ராஜாவாயிராதப்படிக்கு தன்னுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து தள்ளினார் [ 1சாமுவேல் 15ம் அதிகாரம் ]

இப்படியாக தேவனுக்கு விரோதாமாய் அதாவது தேவ சித்தத்திற்கு எதிராக வாழ்ந்த சவுல் தனக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த மகிமையான சிங்காசனத்தை இழந்து போனான்.

2.தேவ மகிமையை இழந்து போகுதல்: ஆதாம்

தன்னோடு உறவாடும் படியாக தேவன் தன்னைப் போலவே அதாவது தன்னுடைய சாயலாக மனுஷனை உண்டாக்கினார். அதுமட்டுமல்லாமல் அவனுக்கு தன்னுடைய மகிமையையும் அளவில்லாமல் கொடுத்திருந்தார். அவனுடைய பெயர் ஆதாம் ஆகும். ஆனால் இந்த ஆதாம் என்ன செய்தான் தனக்கு துணையாக தந்த மனுஷியாகிய ஏவாளுக்கு தன்னை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்தான். எப்படியெனில் தேவ மகிமையை இழந்து போகாதபடிக்கு தேவனால் தனக்கு நன்மை தீமையை அறியக்கூடிய மரத்தின் கனியானது புசிக்கக் கூடாதப்படிக்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த ஆதாமோ ஏவாளுடன் சேர்ந்து கொண்டு பிசாசின் வார்த்தைக்கு தங்களை விற்றுப் போட்டனர். இதனால் என்ன நடந்தது தேவ மகிமையால் சூழப்பட்ட ஆதாம் தம்பதியினார் இந்த மகத்தான மகிமையை இழந்து போனார்கள். இந்த மகிமைதான் இவர்களின் உலக நிர்வாணத்தை மூடியிருந்தது. இதை இழந்த இவர்கள் முதன் முதலில் தாங்கள் ஒன்றும் இல்லாத நிர்வாணிகள் என்பதை அறிந்தனர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் உலகம் இவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் எந்தவித தொடர்பும் இல்லாதபடி பாவம் என்கிற சுவரை எழுப்பினது என்று நாம் பார்க்கிறோம். இதோ எப்பொழுதும் தேவ மகிமைக்குள் இருக்க வேண்டிய ஆதாம் தேவ சித்தத்தை அலட்சியம் பண்ணினது நிமித்தம் ஏதேன் என்கிற சொர்க்கத்தை இழந்து உலகம் என்கிற கூறை வீட்டிற்குள் குடியேறினான் என்று பார்க்கிறோம். [ ஆதியாகமம் 1,2,3 ஆம் அதிகாரம் ]

3.தேவ அழைப்பை இழந்து போகுதல்: சிம்சோன்

நியாயாதிபதிகள் மூலமாக தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அவர்களுடைய எதிரிகளின் கையிலிருந்து இரட்சித்துக் கொண்டிருந்த காலம் அது அந்த சமயத்தில் தான் சிம்சோனை இஸ்ரவேலில் இரட்சகராக எழுப்பினார். தேவனுடைய அழைப்பு சிம்சோனைக் குறித்து எப்படியாக இருந்தது என்பதை பின்வருமாறு பார்க்கலாம்

வேதம் சொல்லுகிறது, நீ கர்ப்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படலாகாது அந்தப் பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரேயனாயிருப்பான் அவன் இஸ்ரவேலைப் பொலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்கலாக்கி ரட்சிக்கத் தொடங்குவான் என்றார் [ நியாயாதிபதிகள் 13:5 ]

ஆனால் இந்த நசரேயன் விரதத்தை சிம்சோன் அதாவது தேவ சித்தத்தைக் காத்து கொண்டானா? பாருங்கள் எந்த இடத்துக்கு கால் வைக்கக்கூடாதோ? அந்த இடத்துக்கு சிம்சோன் சென்றான் எப்படியென்றால் தன்னுடைய கண்ணுக்கு பிரியமாயிருந்த தேவனால் வெறுக்கப்பட்ட பெலிஸ்திய சமுதாயத்தைச் சார்ந்த பெண்ணை தேடி செல்லும் போது வழியருகே கிடந்த செத்த சிங்கத்தின் உடலில் இருந்த தேன் கூட்டை எடுத்து அதிலிருந்த தேனை பருகினான் என்று நாம் நியாயாதிபதிகள் 14ம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க முடிகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் சவரகன் கத்தி தலையில் படக்கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்ட சிம்சோன் தன் தலை முடியை தெலீலாளின் ஆசை வார்த்தைக்கு ஒப்புக் கொடுத்தான் இதனால் என்ன நடந்தது தனக்கான தேவ அழைப்பை பாதியிலே இழந்து போக நேர்ந்தது அதினால் தன்னுடைய கண்களின் இச்சைகளின் நிமித்தமே என்பதை மறந்து விடக் கூடாது.

4.ஆத்துமாவை இழந்து போகுதல்: பிலேயாம்

பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிராயணம் பண்ணி எரிகோவின் கிட்ட இருக்கும் யோர்தானுக்கு இக்கரையிலே மோவாபின் சமனான வெளிகளில் பாளயமிறங்கினார்கள் [ எண்ணாகம்ம் 22:1 ]

இந்த இஸ்ரவேலின் பலத்தைக் கண்டு பயந்த மோவாபின் ராஜாவாகிய பாலாக் என்ன செய்தான். அவர்கள் என்னிலும் பலவான்கள் என்று அறிந்து பேயோரின் குமாரனாகிய பிலேயாமை அழைத்து வரும்படி தன்னுடைய ஸ்தானாதிபதிகளை அனுப்புகிறான் அதுமட்டுமல்லாமல் அவன் பிலேயாமிடம் என்ன சொல்லுகிறான் என்று பாருங்கள்.

அவர்கள் என்னிலும் பலவான்கள் ஆகிலும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் நீர் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று அறிவேன் ஆதலால் நீர் வந்து எனக்காக அந்த ஜனங்களைச் சபிக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒருவேளை நான் அவர்களை முறி அடித்து அவர்களை இத்தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடலாம் என்று சொல்ல சொன்னான் [ எண் 22:6 ]

முதலில் கர்த்தர் எனக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதின்படியே செய்வேன் அவருடைய வார்த்தையை நான் மீறுவதில்லை என்று பிலேயாம் மோவாபிய ராஜாவுக்கு மறுமொழியாக சொல்லியனுப்பினான். ஆனால் என்ன நடந்தது பிறகு இந்த பிலேயாம் மோவாபியரின் பணத்துக்கு தன்னை அடிமையாக்கி கொண்டான். இதனிமித்தம் இஸ்ரவேல் பாவம் செய்யும்படியாக ஆலோசனைக் கொடுத்தான் இதனால் தேவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளானான் என்று பார்க்கிறோம்.

பிலேயாமின் பின்பகுதி எப்படி கழிந்தது, பாருங்கள் மீதியானியருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் இடையே நடந்த யுத்தத்தில் இந்த பிலேயாம் பரிதாபமாக கொல்லப்பட்டான் என்று எண்ணாகமம் 31ம் அதிகாரம் 8ம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம்.

இதோ உலகத்திலுள்ள பணத்தின் மேல் தன் ஆசையை வைத்தான் இதனிமித்தம் தேவ சித்தத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீறுவதற்குக் காரணமானான். இதனிமித்தம் தன்னுடைய விலையேறப்பெற்ற ஆத்துமா நஷ்டம் அடையும்படியாக கைவிடப்பட்டான் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

5.இயேசு கிறிஸ்துவை இழந்து போகுதல்: யூதாஸ்காரியோத்து

இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனாய் இந்த உலகத்தில் வந்த போது தம்மோடு இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாகத் தாம் அவர்களை அனுப்பவும், வியாதிகளை குணமாக்கிப் பிசாசுகளை துரத்தும்படியாக அவர்களை அதிகாரமுடையவர்களாயிருக்கவும் பன்னிரண்டு சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டார் அவர்களில் ஒருவன் தான் இந்த யூதாஸ்காரியோத்து ஆவான் [ மத் 10:4 மற்றும் மாற்கு 3ம் அதிகாரம் ]

ஆனால் இந்த யூதாஸ்காரியோத்தின் வேலை என்னவாக இருந்தது பணப்பையை சுமக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் என்பதாக அறிகிறோம் இதனிமித்தம் அதாவது இயேசுவை சுமப்பதற்குப் பதிலாக உலகத்தை ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சுமந்து கொண்டு சென்றான் இந்த உலக மேன்மையானது இயேசு கிறிஸ்துவை மறக்கச் செய்தது இதனால் முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு ஆசைப்பட்டு தன்னுடைய ராஜாவை எதிராளிக்கு விற்றுப் போட்டான் இதானால் அவன் மேல் இருந்த தேவ சித்தம் உடைந்து போனது தேவனோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியவன் நான்று கொண்டு செத்து தன்னுடைய ஆத்துமாவை அழித்து போட்டது மாத்திரம் அல்ல ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட யூதாஸ்காரியோத்து சாபத்தின் பாத்திரமாக மாறினான் என்பதையும் நாம் வேதத்தில் இருந்து பார்க்க முடிகிறது. வேதம் சொல்லுகிறது இப்படிப்பட்டவனுடைய இடம் பாழாய் போகக்கடவது.

எனக்குப் பிரியமான தேவ ஜனங்களே

நாம் எப்படி இருக்கிறோம் நம்மேல் இருக்கிற தேவ சித்தத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த சித்தம் நிறைவேற ஒவ்வொரு நாளும் தேவசித்தத்தின்படி ஜெபிக்கிறோமா? அல்லது உலகத்தின் மேல் இருக்கிற ஆசையின் நிமித்தம் தேவ சித்தத்தை மீறி மேலே சொல்லப்பட்ட கதாப்பாத்திரங்களைப் போல அழிந்து போக ஆசைப்படுகிறோமா? என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள், ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது

தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிப்பான் என்று நாம் மத்தேயு 7:21 ல் தேவ சித்தத்தின் அவசியத்தை அறிந்து கொள்கிறோம். தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீவதிப்பாராக.   ஆமென்.